odkazy

Navigace

 • Třídní schůzky

  Zveme rodiče na jarní třídní schůzky, které se konají toto pondělí 23.4. od 17. hodin.

 • Florbalové týmy naší školy přepisovaly školní historii

  Za 120 let existence naší školy ještě nebyl úspěšnější florbalový školní rok než ten letošní. O velké úspěchy se postarali žáci a žačky 1. stupně. Ti se letos zúčastnili celkem deseti turnajů na okresní a krajské úrovni. Na každé (!!!) z těchto akcí se umístili v obou kategoriích do třetího místa, k čemuž se žádná jiná škola v kraji ani nepřiblížila. Celková bilance čítá čtyři první místa, dvě druhá a čtyři třetí umístění. Škole tím přibyl zásadní problém – kam dávat všechny ty poháry?! Za vzornou reprezentaci školy žákům děkujeme a gratulujeme!

  Na snímku jsou v horní řadě: Tomáš Kneifl, Toník Poler, Fíla Fišer, Ondra Poler (A), Tomáš Jetleb, Peťa Dankanič, Matěj Mikeš (C), Matěj „Mahony“ Mňahončák (A), Natálka Hrbatá (A).

  V dolní řadě: Filip Bernat, Verunka Pokorná, Kája Havlíková, Terka Truhlářová (A), Terezka Chromcová (C), Vanesska Havlíková. Před nimi leží Ellinka Nádeníčková a Andrejka Götzová.

  pozn. na fotografii chybí Matěj Kyncl

 • Angličtina nás baví

  Také letos se můžeme pochlubit krásným úspěchem našeho žáka, a to v soutěži nazvané Angličtina nás baví. Dan Skoupý ze 4.A v kategorii 4. tříd nad svými soupeři  zvítězil s velkým náskokem a my mu tímto moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 • Přehled přijatých žáků do 1. třídy

  Registrační čísla přijatých žáků:ve školním roce 2018/19:

  1    2    4    5    6    7    8    9    10    11    12    14    15    17    18    20    21    22    23    24    25    26    27    28    30    31    32    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    45    46    48    49    50    52    53    55    56    57    58    60    61    62    63    66    67    68    69    70    71

   

  Písemné potvrzení o přijetí si můžete vyzvednout v sekretariátu školy (tel.: 725 043 842)

   

   

   

 • Andersenova noc 23. března 2018

  Do galerie Andersenova noc 23. března 2018 byly přidány fotografie.

 • Noc s Andersenem 2018

  Také letos jsme se přidali k 619 knihovnám a 651 školám v ČR k nocování s Adersenem. Tato akce na podporu čtenářství se letos nesla v duchu Rychlých šípů, Čapkova pejska a kočičky i Andersenovy pohádky o cínovém vojáčkovi, která slaví 120. výročí od svého vzniku. Pro děti bylo připraveno soutěžení v tematických disciplínách, loutkové divadlo, spousta různých aktivit ve kmenových třídách a nechyběla ani stezka odvahy. Nocování se účastnili malí dobrodruzi z 3.B, 4.A, 4.B a 5.B, ale také mnoho pomocníků z řad učitelů a žáků 2. stupně. Z nocování ve škole si většina účastníků odnesla samé hezké zážitky, o čemž se můžete přesvědčit v přiložené prezentaci.

  NOC_S_ANDERSENEM_NA_ZS_JAZYK___KV.pdf

 • Školní družina: představení Divadla Letadlo - "V korunách stromu - jaro" (27.3.2018)

 • Lyžování s partnerskou školou Jenaplanschule z Markersbachu

  Ve dnech 7. až 9. března 2018 proběhlo opět po roce třídenní setkání na Božím Daru v rámci projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu. Během setkání se lyžovalo v česko-německých družstvech. Kromě lyžování na Neklidu se jezdilo na snowtubingu a hrály animační hry ve smíšených skupinách. 

  Do galerie Lyžování s partnerskou školou Jenaplanschule z Markersbachu byly přidány fotografie.

 • Páťáčci na návštěvě v partnerské škole v saském Plavně

  Dne 16.3. se vydali žáci pátého ročníku na svoji první návštěvu partnerské školy v saském Plavně, kde byl pro ně připravený zajímavý program. Po seznamovacích hrách byly české a německé děti rozděleny do skupin, ve kterých se učily vyrábět náramky a přívěsky. Další část programu se odehrávala v tělecvičně, kde se hrály míčové hry a florbal ve smíšených týmech. Tradičně se obědvalo v bývalé požární stanici. Po obědě následovala procházka po městě, během které museli účastníci setkání plnit úkoly. Návštěva se vydařila a těšíme se na další setkání, které proběhne na podzim v Karlových Varech.

  Do galerie Páťáčci na návštěvě v partnerské škole v saském Plavně byly přidány fotografie.

 • Školní družina: karneval s Divadlem Z bedny 8.3.2018

  Do galerie Školní družina: karneval s Divadlem Z bedny 8.3.2018 byly přidány fotografie.

 • Informace k zápisu žáků do 1. třídy

   

   

   

   

   

   

  Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání na ZŠ

  V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel Základní školy jazyků Karlovy Vary, příspěvkové organizace (dále jen školy) kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

   

  Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímání na základě žádosti zákonného zástupce podle těchto kritérií:

  1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivě výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (§ 36 školského zákona).

  2. Přijímáni budou žáci, kteří v předcházejícím školním roce byli zapsáni do školy a byl jim udělen odklad povinné školní docházky

  3. Přijímáni budou žáci s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy

  4. Přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence.

  5. Pokud nelze děti vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.

  6. Pokud nebude naplněna kapacita školy, budou přijímáni žáci mimo školský obvod školy

  Kritéria jsou platná pro zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018/19

   

   

  Kritéria přijetí žáků do přípravné třídy na ZŠ

  V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel školy kritéria přijetí žáků do přípravné třídy. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

  Žáci budou do přípravné třídy přijímaní na základě žádosti zákonného zástupce a na základě písemného doporučení poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu podle těchto kritérií:

  1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivě výchovnou péči.

  2. Přijímáni budou žáci s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy

  3. Přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence.

  4. Nelze děti vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.

  5. Pokud nebude naplněna kapacita třídy, budou přijímáni žáci mimo školský obvod školy.

  Kritéria jsou platná pro zápisy do přípravné třídy pro školní rok 2018/2019

   

  V Karlových Varech 1.3.2018

  Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

   

   

   

   

  Legislativa k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky

   

  1. právní rámec

  Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

  § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.

  § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.

  Zároveň je třeba uvést, že i na případ řízení o odkladu povinné školní docházky je třeba aplikovat § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit (§ 64 správního řádu).

  Výše uvedené v konkrétním případě znamená, že ředitel školy vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu (v kontextu daného případu) pro doplnění náležitostí žádosti o odklad povinné školní docházky (např. doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

  § 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

  Komentář: Při zápisu má škola povinnost informovat zákonné zástupce obecně o možnosti udělení odkladu školní docházky, a to bez ohledu na vyzrálost a připravenost dítěte. Školský zákon umožňuje odklad, ale pokud zákonný zástupce dítěte o odklad nepožádá, je jediným rozhodujícím kritériem věk dítěte, nerozlišují se jeho schopnosti, dovednosti. Škola sama nemůže na základě výsledku jakýchkoli zjišťování znemožnit zahájení povinné školní docházky.

  § 37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, podle odstavce 1 nebo 3

  • informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

  Komentář: Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění uvádí § 34a školského zákona.

  § 46 odst. 1 školského zákona: Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

  Komentář: Ředitel školy vyhlašuje datum zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání v dané škole. Termín zápisu musí být stanoven tak, aby odpovídal době v rozmezí od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

   

   2. Organizace zápisu

  Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“):

  § 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání: Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

  Komentář: Ředitel školy zveřejňuje v dostatečném předstihu informace o organizaci a průběhu zápisu způsobem v místě obvyklým, s ohledem na § 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup je v praxi forma zveřejnění informací na webových stránkách, někdy bývá takové zveřejnění popsáno jako „dálkový přístup pomocí počítačové sítě“. Součástí zveřejněných informací jsou i ředitelem školy stanovená kritéria pro přijímání žáků.

  Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

  Podle § 178 odst. 1 školského zákona je povinností obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky všem svým občanům. Obec proto nemůže přijímat pasivně fakt, že její škola nemá dostatečnou kapacitu. Úkolem obce je také v souladu s demografickým vývojem a rozvojem území rozvíjet vzdělávací infrastrukturu.

  Všichni žáci ze školského obvodu, resp. společného školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky. Zákon však neřeší poměry uvnitř této množiny, protože by mělo být zřejmé, že počet přijímaných žáků ze školského obvodu spádové školy má být shodný nebo menší, než jsou kapacitní možnosti základní školy.

  Stav, kdy škola nemůže pojmout všechny žáky ze školského obvodu, je nutné považovat za nežádoucí. Svědčí zpravidla o tom, že obec vymezila školský obvod (nebo uzavřela dohodu o společném školském obvodu s jinou obcí, resp. jinými obcemi), bez ohledu na kapacitu školy a bez náležité znalosti demografických podmínek na příslušném území. Případně může tato situace svědčit o tom, že obec nereaguje odpovídajícím způsobem na změny v počtu obyvatel v příslušném obvodu.

  V případě, že počet dětí uvnitř školského obvodu spádové školy překračuje kapacitní možnosti základní školy, nemá ředitel vhodný nástroj na odmítnutí oprávněných žadatelů o přijetí a řešení je nutné hledat v povinnosti obce podle § 178 odst. 1 školského zákona, podle kterého je obec „povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území …“.

  I kdyby totiž existovala kritéria pro nepřijetí dítěte ze školského obvodu do spádové základní školy, nebylo by zřejmé, kam se má dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky. Proto musí učinit opatření nejprve obec pro všechny své školou povinné žáky a o řešení informovat ředitele základní školy, kteří následně stanoví kritéria pro rozhodování o přijetí/nepřijetí.  

  Pokud škola nemá dostatečnou kapacitu pro všechny spádové děti (ať už v důsledku zastaralé obecně závazné vyhlášky, která nereflektuje novely právních předpisů, nezohlednění populačního boomu či přehlašování trvalých pobytů), zůstává povinností obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec může zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

  U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jím stanovených k přijetí (nicméně takovým kritériem nemůže být spádovost).

  Kapacita tříd prvního ročníku i kritéria k přijetí musí být stanovena předem, neboť účastníci řízení musí mít právní jistotu o tom, dle jakých kritérií bude o podané žádosti rozhodováno.

  Při rozhodování o přijetí nelze využít kritéria jako např. výsledek testu školní zralosti, členství ve sportovním klubu spolupracujícím se školou, pořadí přihlášky, vzdálenost bydliště dítěte od školy, bezproblémový sourozenec, dítě navštěvující mateřskou školu při dané základní škole či přípravnou třídu této školy z důvodu možné diskriminace a nerovného přístupu při přijímání.

  § 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

  Komentář: Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

  § 3a odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání: V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

  § 3a odst. 3 vyhlášky o základním vzdělávání: Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

  § 3a odst. 4 vyhlášky o základním vzdělávání: Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

  Komentář: Přihlášením v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 školského zákona), naplní zákonný zástupce svou zákonnou povinnost. Tím je zahájeno správní řízení o přijetí k povinné školní docházce. 

   

  Obsah formální části zápisu

  Při podání žádosti (příklad viz Příloha č. 2) o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

  ·           jméno a příjmení žadatele (dítěte),

  ·           datum narození,

  ·           místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

  ·           označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

  S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

  ·           jméno a příjmení tohoto zástupce,

  ·           místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

  S ohledem na pružnost správního řízení lze akceptovat evidenci telefonního spojení na zákonného zástupce či e-mailovou adresu.

  Rodič/zákonný zástupce není účastníkem řízení o přijetí dítěte ani vedlejším účastníkem, ale je zástupcem dítěte ve správním řízení (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2016, č. j.: 4 As 280/2015-36). Z toho plyne v rozhodnutí soudu zmiňovaná souvislost, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy může podat pouze dítě v zastoupení rodiče, nikoliv rodič samotný.

   

  Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

  ·           o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

  ·           údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

  Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

  Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

  Pokud si ředitel školy není vědom rozporů mezi zákonnými zástupci o volbě školy, pak rozhodne o žádosti o přijetí. V opačném případě (například při doručení písemného nesouhlasu druhého rodiče s podanou žádostí o přijetí) zákonné zástupce odkáže na soud a správní řízení přeruší. Základním kritériem pro zvolený postup musí být nejlepší zájem dítěte, kterým je mimo jiné realizace jeho práva na vzdělání. Nesouhlas rodičů o volbě školy a postup ředitele školy nesmí vést k znemožnění vzdělávání dítěte ve škole respektive k absenci rozhodnutí o právu na přijetí do školy. Lze doporučit i při absenci potřebných podkladů k začátku školního roku, aby ředitel spádové školy rozhodl o žádosti o přijetí tak, aby mohlo dítě plnit povinnou školní docházku.

  Soudy v minulosti v této souvislosti konstatovaly, že pokud nebude dítě zapsáno (v důsledku neshody rodičů) do žádné základní školy, protože ani jeden z rodičů nesouhlasil se spádovou základní školou, zahájí povinnou školní docházku ve své spádové škole dítě automaticky (rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2013, sp. zn. 28 Co 158/2013).

   

  Škola poskytne zákonným zástupcům dítěte informace:

  ·           o vyučovacím jazyku, kterým je jazyk český nebo jazyk národnostní menšiny, případně informaci o výuce předmětů v cizím jazyce, pokud má škola udělen souhlas vyučovat některý předmět v cizím jazyce formou rozhodnutí MŠMT,

  ·           o možnosti udělení odkladu školní docházky (v obecné rovině, bez vazby na orientačně zjištěnou úroveň školní připravenosti, zejm. o formě podání žádosti o odklad školní docházky, o průběhu tohoto řízení a o nutnosti doložit do stanoveného termínu souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa),

  ·           o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky),

  ·           o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

  V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka je vhodné informovat také o systému společného vzdělávání:

  ·           o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

  ·           o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),

  ·           o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,

  ·           o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

  ·           o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

   

   

   

  Obsah motivační části zápisu

  Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

  V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Při zápisu nemá být dítě podrobováno diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Pro organizaci zápisu je vyhláškou o základním vzdělávání stanoveno, že rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem trvá nejvýše 20 minut. Uvedená maximální doba přímé komunikace odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte se soustředit. Pokud škola připraví i jiné aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba nejvýše 60 minut.

  Komentář: Při motivační části zápisu dochází, kromě motivace dítěte pro školní docházku, také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Pokud je dítě přítomno zápisu, může dojít také ke vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy.

  Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených RVP PV, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit (§ 3a odst. 5 vyhlášky o základním vzdělávání). Navíc musí zohlednit rozdílné schopnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.

   

   

   

   

   

 • Školní družina

  Takto žáčci 1.A oslavili v družince masopust.

 • Školní družina - představení kouzelníka Waldini

  Do galerie Školní družina - představení kouzelníka Waldini byly přidány fotografie.

 • "Libušina tým" přivezl zvláštní cenu poroty ze soutěže FIRST LEGO League v Německu

  Začátkem února se tým žáků ze Základní školy jazyků Karlovy Vary zúčastnil semifinále FIRST LEGO League v Drážďanech. Do tohoto kola postoupilo 20 nejlepších týmů ze severního a východní Německa. Protože karlovarský tým vyhrál regionální kolo ve Zwickau, postoupil také - jako jediný "zahraniční" zástupce. Opět se soutěžilo v několika disciplínách - v prezentaci výzkumného úkolu zaměřeného na ekologii, týmové spolupráci, designu robota a robotgame. Aby tým mohl čelit silné německé konkurenci, musel vylepšit svoji prezentaci a naprogramovat robota pro získání více bodů během robotgame. Což se podařilo, protože celkově skončil při své premiérové účasti v semifinále na osmém místě (v robotgame dokonce na skvělém šestém) a navíc obdržel zvláštní cenu poroty za to, že se členové týmu nebáli jako cizinci zúčastnit se soutěže v Německu, kde museli komunikovat s porotou v anglickém jazyce. Zaujali také tím, že byli důkazem mezinárodní spolupráce příhraničních škol, protože impuls účastnit se regionálního kola ve Zwickau vzešel od partnerské školy Jenaplanschule z Markersbachu v rámci projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu. 

  Odkaz na fotogalerii: zde

  Video - nejlepší jízda za 295 bodů

 • Soutěž o nejlepší mluvní cvičení

  Albínka Bocharová z 8.A, Lenka Tran z 6.A i Jasmin Khaled z 6.B v prvním pololetí udělaly skvělou reklamu přečtené knize v rámci soutěže o nejlepší mluvní cvičení. Spolužáci hodnotili jejich přednes i zajímavost představené knihy. Dívky za svá vystoupení získaly dárek v podobě knihy. Tabulku nejlépe hodnocených knih i řečníků z 6.A, 6.B i 8.A si můžete prohlédnout v příloze.

 • Pasování malých čtenářů

  Dnešek do života našich nejmenších žáčků přinesl důležitý zlom, naši prvňáčci totiž od starších spolužáků obdrželi symbolický klíč k moudrosti, kterou čerpáme z učebnic a knih. A domů si dnes také odnesli tu nejdůležitější a nejzákladnější knihu ze všech - svůj vlastní slabikář. Před slavnostním ceremoniálem předávání slabikářů jim žáci třídy 8.A formou krátkého divadelního vystoupení vtipně vysvětlili důležitost znalosti písma a přednesli hezkou básničku o abecedě. Pak už každému na krk zavěsili pozlacený klíč, zatímco třídní učitelky 1.A i 1.B všem novopečeným čtenářům předaly slabikář a pogratulovaly k zahájení samostatného čtení.

 • Úspěch kroužku robotiky ve FIRST LEGO League ve Zwickau

  Dne 13.1.2016 se šest statečných členů kroužku Robotika - Lego Mindstorms, který je realizován v rámci projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu, zúčastnilo regionálního kola soutěže FIRST LEGO League v německém Zwickau po boku týmů z naší partnerské školy Jenaplanschule a dalších německých škol, především gymnázií. Náš "Libušina team" se účastnil této soutěže již podruhé a opět jako jediný zástupce z České republiky. Soutěžilo se v několika disciplínách - v týmové spolupráci, designu robota, prezentaci výzkumného úkolu zaměřeného na ekologii a robotgame. Poslední disciplína je nejnapínavější, protože za 150 minut musí naprogramovaný robot splnit co nejvíce úkolů. Náš tým se umístil na druhém místě v týmové spolupráci a v designu robota a zvítězil (již po druhé) v robotgame. Po sečtení bodů ze všech disciplín se umístil „Libušina team“ na prvním místě a postoupil do semifinále, které se koná začátkem února v Drážďanech. Konkurence bude veliká, protože se zde utká kromě našeho týmu19 týmů z Německa. Skvěle fandil zbytek týmu při robotgame spolu se "soupeři" z partnerské školy Jenaplanschule.Chceme poděkovat firmě Watersavers za to, že nám poskytla slevu na nákup perlátorů pro výzkum.

  Odkaz na fotogalerii: zde

  Prezentace: Zwickau_2018.pdf​​​​​​​

 • Vystoupení školní družiny na vánočních trzích

  taneček

  básničky

  písničky

 • Návštěva vánočních Drážďan a Muzea hygieny

  Žáci osmých ročníků a někteří žáci 7. a 9. ročníku, kteří vystupovali na listopadové konferenci v Markersbachu, se vydali do Drážďan, aby tam v rámci projektu "Dialogy - společně se učíme pro Evropu" navštívili vánoční trhy a Muzeum hygieny. V areálu Zwinger se hrály animační hry s německými dětmi a procházku městem zpříjemnilo sluníčko.

  Odkaz na prezentaci: 7.12._Dresden.pdf

  Do galerie Návštěva vánočních Drážďan byly přidány fotografie.

 • Úspěch našeho česko-německého krátkého filmu na Jufinale v Marktredwitz

  Dne 25.11.2017 se konala v bavorském Marktredwitzu přehlídka mládežnických filmů Jufinale. Mezi soutěžními filmy, kterých bylo více než sto, byly také dokumenty, hudební klipy i trikové filmy. Hlavní cenu získal česko-německý krátký film „velikOstern“, který natočila skupina našich žáků s partnerskou školou Realschule Stiftland z Wadlsassenu během svého pobytu v bavorském mediálním centru Tannenlohe v dubnu 2017. Tento pobyt zakončil půlroční projekt zaměřený na výměnné pobyty žáků mezi oběma partnerskými školami.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
  Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
 • (+420) 725 043 842 ... sekretariát

Fotogalerie