• Teambuildingové dny na Goethově vyhlídce

     • V říjnu se díky finanční podpoře The Kellner Foundation podařilo zrealizovat teambuildingové dny pro 11 tříd (od 5. do 9. ročníku). Akce se účastnili také třídní učitelé, kteří tak měli možnost poznat nové způsoby práce s třídním kolektivem, kterých lze dobře využívat v třídnických hodinách, během projektových činností i při řešení případných problémů. Akce se konala ve venkovním prostředí u Goethovy vyhlídky. Hry byly zaměřené především na týmovou spolupráci.

      Nejzajímavější částí byl adrenalinový zážitek na lezecké dráze a sjezd na lanovce. Větší část žáků poprvé v životě získala tuto zkušenost, která symbolicky představovala krok do neznáma, který se zdá být nebezpečným a nesnadným, v cíli však účastníka může čekat krásný pocit radosti z překonání strachu, poskytnuté podpory spolužáků i ze zvládnutí nové situace. Připodobněno k situaci nových žáků v kolektivech, kteří jsou vystaveni změně a novému prostředí, žáci původního kolektivu i žáci nově do tříd příchozí docenili odvahu každého, kdo se odhodlal překážku v podobě strachu zdolat.

      J. Táborková

    • Stávka 27.11. a vyhlášení ředitelského volna
     • Stávka 27.11. a vyhlášení ředitelského volna

     • Vážení rodiče, přátelé naší školy, žáci,

      stávkový výbor zaměstnanců ZŠ jazyků Karlovy Vary oznámil řediteli školy, že se většina zaměstnanců školy bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola bude celý den zcela uzavřena. Ředitel školy na tento den vyhlašuje pro žáky ředitelské volno.

       

      Snažíme se o moderní výuku cizích jazyků, učíme žáky s odlišným mateřským jazykem, pomáháme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, chceme se věnovat žákům nadaným.

      Chceme, aby naše škola byla pro naše žáky užitečná pro jejich život a dala jim dobré základy k dalšímu studiu, aby se naučili orientovat ve složitostech dnešního světa. Moje kolegyně a kolegové mají obavy, že plánované změny naše záměry vážně ohrozí.

      Zdárný chod školy nutně zajišťují i neučitelské profese: vychovatelky, asistenti pedagoga, provozní zaměstnanci, pracovníci školní jídelny. Je ohroženo jejich platové ohodnocení, hrozí nežádoucí redukce pracovních míst.

      Stávkou vyjadřujeme nesouhlas s aktuálním stavem a vyzýváme aktéry zvažovaných změn, aby přistupovali k tématu školství jako ke skutečné prioritě rozvoje naší společnosti.

       

      Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů. Je to stávka za nastavení takových podmínek ve vzdělávání, které zajistí kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

      Nejvíce nás znepokojují návrhy, které by mohly mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

      Reálné snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy.

      Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.

      Nastavení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), které by ohrozilo realizaci dělení hodin, tandemovou výuku, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané.

      Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání).

      Neustálé odkládání zakotvení pozic "školní psycholog" a "školní speciální pedagog" do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.

      Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).

       

      Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili. Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

      1) Zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců

      2) Zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice psychologa a speciálního pedagoga) a to od roku 2025 a koncepčně.

      3) Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu.

       

      Děkujeme za pochopení.

      Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      Mgr. Radka Teušlová, Mgr. Hana Kuciánová, Mgr. Lukáš Kislinger, Mgr. Jaroslava Tomáňová ... členové stávkového výboru

     • Bobřík informatiky

     • V týdnu od 6. do 10. 11. 2023 se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili 16. ročníku soutěže Bobřík informatiky – celostátní online informatické soutěže podporované MŠMT. Soutěž seznamuje žáky s tím, co jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Při lovu řešili otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Aby Bobříka ulovili, 3. a 4. třída (kategorie MINI) musela získat nejméně 100 bodů, 5. třída (kategorie BENJAMIN) nejméně 120 bodů. To se některým opravdu povedlo.Blahopřejeme všem úspěšným lovcům.

      Koordinátor soutěže H. Kuciánová

     • Andělský vánoční Jarmark

     • Základní škola jazyků zve všechny na vánoční jarmark, který se koná 30. listopadu od 16:30 do 19 hodin v prostorách hlavní budovy. Těšíme se na vás!

      Podrobnosti naleznete ZDE

     • Návštěva Francouzského institutu v Praze

     • 10. listopadu se vydali žáci, kteří se učí čtvrtým rokem francouzský jazyk, do Francouzského institutu v Praze. Navštívili knihovnu s francouzskou literaturou a poté shlédli film ve francouzském znění.

      "Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět." Jan Vrba (český básník)

     • Odemykání slabikáře v 1. ročníku

     • Ve čtvrtek 9. 11. 2023 byl u našich prvňáčků v 1.A a 1.B důležitý den. Před dětmi byl velký úkol - rozloučit se s Živou abecedou a získat svou první knihu - Slabikář.

      V průběhu vyučování hledali ztracená písmenka, ve skupinkách řešily úkoly se slabikami a slovy, četli, skládali, a to všechno proto, aby získali zlatý klíč, který jim umožní Slabikář odemknout. Všichni se snažili a klíč opravdu získali. Starší spolužáci ze 6. B jim na závěr zahráli pohádku o písmenkách a slavnostně jim Slabikář předali. I oni zavzpomínali, jak ho v první třídě dostali. Bylo to velmi milé setkání, na které si všichni rádi vzpomeneme.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Odemykání slabikáře v 1. ročníku.

     • Úspěch našich žáků v Logické olympiádě

     • V krajském kole Logické olympiády zaznamenali naši žáci skvělé výsledky. V kategorii A (3. až 5. ročníky) se na skvělém 3. místě umístila Adele M. a postupuje do celostátní kola, na 4. místě ve stejné kategorii skončil Matyáš H. V kategorii B (2. stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázií) skvěle konkurovala žákům z gymnázií Kristýna J. Všem gratulujeme a Adele držíme palce v celostátním kole.

     • Demokracie v pohybu

     • V pátek 20. října 2023 se několik žáků 9. ročníků zúčastnilo netradičního česko-německého setkání. Cestovali zvláštním spojem Deutsche Bahn ze saského města Annaberg-Buchholz do Chomutova. Během jízdy žáci a studenti z česko-německého příhraničí diskutovali ve skupinách německy nebo anglicky s politiky a političkami Evropského parlamentu, Evropské investiční banky a dalších institucí na témata, která si předem zvolili. I když témata byla pro naše žáky náročná, přesto se někteří z nich odvážili položit otázku v němčině či angličtině.

      Fotogalerie organizátorů akce: zde 

     • Česko-německé setkání učitelů

     • V prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Praze se ve dnech 19. a 20. října 2023 konalo setkání zástupců přihlášených českých a bavorských škol, a to jak škol základních, tak také odborných středních škol a gymnázií. Impulz k tomuto setkání dala bavorská strana, která si dala za cíl, aktivněji zapojovat mladé lidi do spolupráce mezi oběma zeměmi.
      Cílem dvoudenního setkání, kterého se zúčastnila za naši školu M. Maléřová, bylo najít partnerskou školu. Představeny byly různé možnosti spolupráce a také typy projektů, jež by nám mohly částečně pokrýt finanční náklady na plánované akce s žáky.
      Dobrou zprávou je, že nás oslovily hned dvě bavorské školy. Je to velký úspěch, ale také závazek – vstoupením do projektu budeme reprezentovat nejen naši školu, ale také město Karlovy Vary i celou Českou republiku.
      Našim žákům bychom do budoucna mohli zajistit výměnné pobyty s žáky z Bavorska. K tomu všemu ale potřebujeme Vás, aktivní rodiče, kteří by nám i Vašim dětem pomohli s organizací pobytů německých žáků u nás.

      Zatím jsme ale na počátku. Nejdříve proběhně setkání pedagogů z partnerských škol, kteří by se měli na případném projektu podílet. Poté by měla být domluvena další spolupráce včetně podání žádosti na financování projektů.

      Věřme, že se vzájemná setkávání v nejbližší budoucnosti uskuteční a že naši žáci dostanou možnost poznat kulturu a běžný život v sousedním Bavorsku a budou také motivováni k výuce cizích jazyků.

      Mgr. Monika Maléřová

     • Videoreportáž z adaptačního kurzu 6. tříd

     • V týdnu od 11. do 16. září 2023 se uskutečnil adaptační kurz pro žáky ze 6. ročníku, který byl financován v rámci grantového řízení Nadace The Kellner Family Foundation. Pobyt se uskutečnil v horské chatě Plzeňka na Perninku.

     • Ředitelské volno v pátek 29. 9. 2023

     • Vážení rodiče, žáci a žákyně,
      oznamuji vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji ředitelské volno dne 29. září 2023
      Důvodem je dokončení prací po rozsáhlé letní rekonstrukci.
       
      V době ředitelského volna bude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny.

     • Zahájení školního roku 4. září 2023

     • Po rozsáhlé rekonstrukci střechy, rozvodů vody a odpadů  v posledním týdnu srpna dokončujeme stavební práce tak, abychom mohli v pondělí 4. září řádně zahájit nový školní rok. Zatím neočekáváme v počátečních školních dnech žádná omezení výuky.

      Průběh výuky v prvním týdnu:
      4.9. od 8:00 do 9:00 - úvodní hodina s třídními učiteli
      5.9. od 8:00 a dále bude vyučování pokračovat podle rozvrhu na 1. týden (žákům sdělí učitelé)

      Školní družina (pro mladší žáky)
      4.9. dopoledne zápisy do školní družiny
      od 5.9. zahájen odpolední provoz

      Školní jídelna
      od 5.9. budeme vařit školní obědy, jídelníček na webových stránkách a v mobilní aplikaci sttrava.cz

        

     • Výsledky spolupráce ZUŠ A. Dvořáka a ZŠ jazyků

     • Někteří žáci ZŠ jazyků jsou i žáky ZUŠ A. Dvořáka. Již roky je nastavená spolupráce mezi oběma školami tak, že vycházíme vstříc jak rodičům, tak i žákům. Šetříme jim čas s přejížděním přes město a výuka může probíhat v budově ZŠJ.

      Mezi úspěšné žáky klavírního oddělení patří žák 7. třídy Valery K. V letošním školním roce se zúčastnil několika interních koncertů v ZUŠ A. Dvořáka, kde skvěle zahrál např. drobné etudy Karla Czerneho. Byl též pozván jako host na veřejnou akci Lions Clubu Karlovy Vary v hotelu Richmond. Hrál zde skladby skladatelů Gněsiny, Karla Czerneho nebo L. van Beethovena. Veškeré skladby dokázal zahrát zpaměti. Velký úspěch sklidil také na několika veřejných koncertech v hotelu Imperiál.

      Další velmi úspěšnou klavíristkou ZŠ Libušina je Evgenija H. ze 6. třídy. I ona hrála na mnoha interních koncertech ZUŠ A. Dvořáka, účastnila se taktéž veřejné akce v hotelu Richmond. Všechny skladby odehrála zpaměti a sklidila velký aplaus. Předváděla vždy bravurní výkony a vše hrála též zpaměti. Evgenija je velmi pilná žákyně, na hodiny se dokáže připravovat velmi pečlivě a zodpovědně a denně dokáže cvičit hodinu i více. Po hudební stránce se určitě řadí mezi velmi nadané a perspektivní žáky „zušky“.

      Je třeba ještě zmínit jména Marušky M. z 2. třídy, nadějné začátečnice ve hře na klavír, a Elizabeth J., též nadějně se rozvíjející klavíristky, která za jeden školní rok zvládla látku cca tří ročníků.

      Určitě si zaslouží zmínku také začínající mladé talenty - prvňáček Luca L., který je velmi šikovný ve hře na zobcovou flétnu nebo Dominik M. z páté třídy, který již úspěšně zahrál na koncertě v ZUŠ Antonína Dvořáka. 

      Barbora Bočková, učitelka hudby v ZUŠ A. Dvořáka

    • Majáles poprvé na ZŠ jazyků (2. června)
     • Majáles poprvé na ZŠ jazyků (2. června)

     • Zkusit něco nového v závěru školního roku, který bývá vždy velmi hektický, to byla velká výzva pro učitele a žáky Základní školy jazyků v Karlových Varech.

      Majáles je sice primárně studentská slavnost, ale oslavit příchod toho nejhezčího ročního období a zároveň závěru školního roku, mohou i ti základní školou povinní.

      Celodenní program byl rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo věnováno dětem. Ti nejmladší si užili nejenom sportování, ale na své si přišli také milovníci kreativity, kterou mohli projevit třeba při výrobě mandal a tvorbě zvířátek ze speciálních balonků. Starší žáci se zúčastnili sportovně-dobrodružné hry v okolí školy, během které plnili různé zapeklité úkoly. Připraven byl také turnaj ve florbalu a ringu. V závěru dopoledního programu přijeli k budově školy karlovarští hasiči společně s městkou policií. Zlatým hřebem byl výkon jedno z příslušníků, který, před zraky všech přítomných, několikrát slanil z nejvyššího patra budovy školy. Za což si vysloužil ohromný potlesk.

      Odpolední část programu byla věnována také rodičům a přátelům školy, například z řad bývalých žáků. Florbalový turnaj byl tentokrát kombinací rodičů a dětí. Ale ani ti, kteří nechtěli v horkém dni sportovat, nepřišli zkrátka. Byla pro ně připravena řada kreativních dílen, kde si příchozí vyzkoušeli svoji zručnost ve výrobě kreslených kamínků, odznaků, mandal, zdobení hrnečků, nebo se mohli nechat zvěčnit ve fotokoutku. Všichni po té využili osvěžení, a doplnění sil, ve formě zmrzliny, popcornu, buřtů, koláčků, dortů nebo cukrové vaty. 

      V závěru celé akce proběhlo také kulturní vystoupení připravené žáky školy a vyhlášení vítěze florbalového turnaje a sportovně-dobrodružné hry.

      Byť se jednalo o první ročník této akce, vše se povedlo na jedničku. A proto se můžeme příští rok těšit na její pokračování.   Dagmar Svobodová 

      Odkaz na fotogalerii: dopoledne zde   odpoledne zde     

     • Almanach žákovských prací

     • Jako malé prázdninové překvapení vkládám almanach slohových a výtvarných prací žáků 6. B, 7. A, 8. A a 9. B. Vážení žáci, uchovejte milou vzpomínku na tento školní rok. Přeji vám krásné prázdniny. Mgr. J. Táborková

     • Povídání s potápěčem

     • Žáci 4. a 7. tříd se zúčastnili povídání s panem Zdeňkem Süssenbeckem, který je členem potápěčského klubu Nautilus Chodov. Děti si prohlédly vybavení potápěče, porovnaly si 50 let starý neopren s tím dneším, mohly si potěžkat lahve na potápění, dozvěděly se o rizicích pod vodu a jak fungují plíce při sestupu a výstupu. Moc děkujeme za zajímavé setkání.

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
  • Přihlášení