• Charakteristika školy

    • Charakteristika školy

     Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
     sídlo: Libušina 1032/31, Karlovy Vary
     IČ: 00872296
     IZO: 600067211

     Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary.

     Naše škola je umístěna v klidné části města na okraji lázeňské zóny. I když se nenachází v centru města ani v blízkosti hlavní komunikace, je dobře dostupná prostředky MHD. Zastávky městské i meziměstské dopravy se nacházejí v bezprostřední blízkosti školních budov. Doprava ke škole je možná linkami č. 2, 7, 8 a 13 a z hlavního terminálu MHD, od Tržnice trvá pouhých 8 minut. (Doprava např. ze Staré Role ke škole trvá zhruba 24 minut).

     Historie školní budovy
     Základní škola jazyků se nachází v historické budově, která byla vystavěna v roce 1897 pro potřeby 1. obecné školy. (Ta do této doby sídlila spolu s měšťanskou školou na Husově náměstí.) Ve své době byla tak postavena nejmodernější školní budova, která již více jak 115 let plní svoji výchovnou a vzdělávací funkci.
     Zařízení samotné bylo původně rozděleno na 2 křídla, z nichž jedno sloužilo jako chlapecká a druhé jako dívčí obecná škola. Každé křídlo mělo zvláštní vchod se schodištěm vedoucím k celkem 6 učebnám. V každé se mohlo učit až 80 žáků. Chloubu školy představovaly rozsáhlé moderní koupelny se sprchami, jež se nacházely v suterénu.
     Obě školy žily vlastním životem, jejich problémy a zájmy se v podstatě shodovaly.
     Až do konce 2. světové války jsou informace o fungování školy velmi kusé a zápisy v kronikách pojednávají o stále stejných většinou obecných tématech, o událostech ve škole samotné mnohdy zápisy mlčí.
     Poválečné vyučování bylo zahájeno 5. června 1945. O rok později škola obdržela nové pojmenování – Obecná škola u Imperiálu. Postupně byl změněn typ školy – stala se devítiletou a 7.11.1951 změnila název na Školu československo – sovětského přátelství.
     Konec 50. let byl ve znamení generálních oprav. Vzhledem k tomu, že škola nadále trpěla nedostatkem prostoru, bylo započato se stavbou školičky, Ta byla otevřena k používání v květnu 1961.
     80.léta lze nazvat „desetiletí generálních oprav“. Postupem času byly dokončeny a upraveny kabinety, odborné učebny, kanceláře, ředitelna, sborovna a také školní kuchyně s jídelnou…
     Od ledna 1990 název školy opouští přívlastek „československo-sovětského přátelství“ a zůstává označení ZŠ Libušina ulice.
     Zatím poslední přelomový okamžik nastává v roce 2004, kdy v rámci „optimalizace školství“ dochází ke sloučení Základní školy s rozšířenou výukou jazyků na nábřeží Jana Palacha se Základní školou v Libušině ulici. Tak začíná éra nového školního subjektu s názvem Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. Škola pokračuje v tradici kvalitní výuky cizích jazyků a to nejen pro jazykově nadané žáky.

     Vybavení školy
     a) materiálně technické
     Náš školní vzdělávací program je zaměřený především na výuku cizích jazyků a polytechniky. Vybavení školy pro výuku je na velmi dobré úrovni, v oblasti PC techniky a výukového softwaru na vynikající úrovni.
     Všechny školní třídy jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem, v každé třídě je minimálně jeden počítač a promítací plátno s multimediálním projektorem, v některých učebnách interaktivní tabule  nebo velkoplošná obrazovka.
     Pro výuku informatiky je k dispozici počítačová učebna. Velmi dobře jsou vybaveny kabinety i sborovna, žáci mají prostřednictvím wifi připojení přístup k internetu ve všech prostorách školy. Při výuce většiny předmětů je k dispozici výukový SW. Učebnice, učební pomůcky i výukový SW jsou průběžně doplňovány a inovovány. 
     Pro zajištění provozu a výuky má škola k dispozici tyto prostory: 18 kmenových učeben, odborné učebny, 5 oddělení ŠD, nově vybudovanou školní kuchyňku, výtvarný ateliér s keramickou pecí, 2 počítačové učebny, 2 tělocvičny, 2 nově vybudovaná sportoviště, školní bufet, školní jídelnu, 2 sborovny, kabinety.

     b) prostorové
     Školní budova, původně rozdělena na chlapeckou část a dívčí, jen nepatrně změnila svoji vnější podobu, avšak svým vnitřním vybavením a potřebnými úpravami se stala školou moderního typu.
     Škola disponuje dvěma budovami, které jsou obecně známé jako „hlavní budova“ a „školička“ a jsou od sebe vzdálené asi 100 m. Obě budovy prošly v roce 2004 rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla vyměněna všechna okna, dveře, nově byla zhotovena fasáda, na školičce bylo přistaveno jedno křídlo budovy a vybudováno nové sociální zařízení.
     Žáci 1. a 2. tříd sídlí ve „školičce“, kde je umístěna také školní družina. Tato budova disponuje 9 učebnami, z nichž 4 slouží jako kmenové třídy pro 1. a 2. ročníku a pro oddělení školní družiny. Jedna učebna slouží jako kuchyňka pro výuku pracovních činností na 2. stupni. V areálu této budovy se nachází školní zahrada, kde je možno využít stůl na stolní tenis a hřiště s umělým povrchem. To je využíváno odpoledne školní družinou a za příznivého počasí žáky o přestávkách a při výuce tělesné výchovy.
     V rámci přechodu dětí z mateřské do základní školy na školičce nezvoní. V každé třídě si volí vlastní způsob oznamování začátku a konce vyučovací hodiny.
     Žáci od 3. ročníku sídlí v hlavní budově, kde je umístěna také ředitelna a sekretariát školy. V této budově je 14 kmenových tříd, odborná učebna pro výuku fyziky a chemie, 2 odborné učebny pro výuku informatiky, dále cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů. Pro výuku výtvarné výchovy a některé specifické činnosti pracovního vyučování je určen výtvarný ateliér. K výuce tělesné výchovy a realizaci některých zájmových útvarů slouží 2 tělocvičny. Tělocvična, zvaná sál, je určená spíše pro míčové hry a zároveň je díky krásné štukové výzdobě využívána k realizaci kulturních a společenských akcí. Druhá tělocvična zajišťuje potřebné zázemí pro ostatní sportovní a cvičební disciplíny. V areálu hlavní budovy je nově vybudován sportovní areál s umělým povrchem, kde se nachází běžecká dráha, multifunkční hřiště, doskočiště pro skok daleký a hřiště na odbíjenou.
     Školní jídelna a kuchyň se nachází v pravém křídle suterénu hlavní budovy. Jídelna je prostorná s kapacitou 150 míst. Kuchyň je nově vybavená nejmodernějším zařízením a prošla v roce 2005 nákladnou rekonstrukcí včetně vybudování klimatizace. V současné době odpovídá všem předepsaným parametrům pro zdravé školní stravování. Žáci si mohou vybrat ze tří hlavních jídel, přičemž 1 je vždy vegetariánské. Objednávky nebo přeobjednávky jídel je možné provádět přes internet z domova nebo i prostřednictvím terminálu, který je umístěn na chodbě před jídelnou. Rodiče mají také možnost zkontrolovat přes internet, zda jejich dítě si daný den oběd odebralo.
     V levém křídle suterénu se nachází šatny žáků. Kromě kójí mohou žáci na základě žádosti rodičů využívat i uzamykatelné skříňky.

     Charakteristika pedagogického sboru
     Personálně je škola stabilizovaná a počet pracovníkům odpovídá potřebám školy. Ve sboru pracuje metodik prevence rizikového chování, výchovná poradkyně, koordinátor ICT, koordinátor environmentální výchovy. Realizujeme též logopedickou nápravu a nápravu specifických poruch učení. V učitelském kolektivu působí 27 učitelů a 6 vychovatelek a obecná kvalifikovanost představuje 87%. Ve sboru je rovnoměrné zastoupení učitelů s různou délkou pedagogické praxe. Většina členů sboru se zúčastňuje akcí a seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

     Charakteristika žáků
     V naší škole jsou vzděláváni nejenom žáci ze spádové oblasti. Zájem o naši školu se odráží i v tom, že kromě těchto žáků ze spádové oblasti se na školu hlásí významné procento žáků ze vzdálenějších obvodů Karlových Varů, podstatná část též dojíždí z okolních obcí. Prioritou našeho školního vzdělávacího programu je jazykové vzdělávání. Do školy se přihlašují i děti cizích státních příslušníků. Sestavujeme pro ně individuální plány a pomáháme jim při zvládání českého jazyka. Díky dlouholetým zkušenostem se tito žáci velmi rychle a prostřednictví svých českých spolužáků aklimatizují v novém školním prostředí a zapojují se bezproblémově do vyučovacího procesu. V žádném případě nedochází z žádné strany ke xenofobním projevům a nenastávají problémy v přijetí cizinců mezi české žáky. Celkově tvoří cca 15% z celkového počtu žáků.
     Vysokou úspěšnost mají žáci u přijímacího řízení na gymnázia a ostatní střední školy, pouze jednotlivci odcházejí do učebních oborů. 
     Systém péče o žáky s poruchami učení a chování, ale také s nadanými žáky, tvoří významnou oblast práce školy. Oběma skupinám žáků je věnována i zvláštní péče v běžných hodinách. Důležitou roli hraje úzká spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou. Nadaní žáci úspěšně reprezentují naši školu v soutěžích školního, krajského i republikového charakteru.
     Zakládáme si na individuálním přístupu k žákům, což nám napomáhá v předcházení složitým situacím a případným kázeňským problémům.

     Spoluráce s rodiči
     Rodiče získávají informace o výsledcích vzdělávání i o akcích školy v prostředí EduPage , ke kterému mají rodiče přístup přes tyto webové stránky (www.jazkvary.cz) a na třídních schůzkách (minimálně 2x ročně), mohou si též domluvit schůzlu s vyučujícími v době jejich konzultačních hodin.
     Dlouhodobě dobrá je spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy – jejím hlavním výborem a třídními důvěrníky. Pravidelně před třídními schůzkami dochází ke společné schůzce. Hovoří se zde o aktuální školní práci, jsou zodpovězeny případné dotazy a řešeny případné připomínky. Společné závěry a získané informace přenášejí třídní důvěrníci do třídních kolektivů rodičů.
     Od roku 2005 působí na škole školská rada, která se podílí na organizaci školy a na řešení případných problémů ve spojitosti se školským prostředím.

     Na školních webových stránkách mohou rodiče též najít školní dokumentaci (školní řád, školní vzdělávací program, aktuální rozvrhy tříd, ...).

     Školní družina
     Naše školní družina má svá oddělení ve školičce. Školní družina má 6 oddělení (4 odd. ve vlastních prostorách, oddělení fungují ve třídách, žáci 4. a 5. třídy využívají učebnu hlavní budovy). Ke svým potřebám využívá sportovní hřiště s umělým povrchem, zahradu, tělocvičny, počítačovou učebnu. ŠD navštěvují děti od 1. – 5. třídy.
     Provozní doba školní družiny: pondělí – pátek 6,30 – 17,00
     Děti mají možnost využívat ve školní družině stolní hry, počítače, promítací plátno s multimediálním projektorem. Materiální zabezpečení pro pracovně-technickou a výtvarnou činnost dětí je dostatečné a děti tohoto využívají pro samostatnou činnost. Každý den funguje v rámci ŠD zájmová činnost. 
      

     Co nabízíme:
     - od 1. ročníku výuku anglického jazyka, od 3. ročníku se zvýšenou časovou dotací 4 hodin týdně
     - výuku 2. cizího jazyka od 5. ročníku (možnost volby z jazyků: německého, francouzského, ruského)
     - možnost výuky základů 3. cizího jazyka v 9. ročníku (možnost volby z jazyků: francouzského, ruského, španělského, italského)
     ​- podporujeme zájem našich žáků o polytechniku
     - e-learning (vzdělávání formou samostudia prostřednictvím internetu s využitím elektronických pomůcek)
     - spolupráci s nakladatelstvím Fraus – možnost využívání interaktivních učebnic
     - dlouhodobou spolupráci s městskou, krajskou knihovnou
     - dlouhodobou spolupráci s městskou policií (celoročně probíhají besedy v rámci) prevence patologických jevů ve všech ročnících ZŠ
     - organizaci zahraničních zájezdů (přibližně 1x za školní rok)
     - spolupráci se zahraničními školami
     - lyžařské a turistické výjezdy do zimních Krušných hor
     - tematické exkurze a školní výlety
     - účast žáků v předmětových soutěží na školní, okresní a krajské úrovni

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
  • Přihlášení