• Informace

    • PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAHÁJEN 2. ZÁŘÍ 2021.

     Vážení rodiče, v rámci zlepšení kvality našich služeb dojde v letošním roce ve školní družině k určitým organizačním změnám. Doufáme, že povedou k větší spokojenosti Vás i Vašich dětí.

     Každý den máme připraveny zájmové činnosti, proto Vás prosíme o vyplnění a odevzdání přiloženého formuláře, který dostaly děti od paní třídní učitelky s ostatními informacemi o školní družině. Jedná se o závaznou přihlášku Vašeho dítěte do aktivit organizovaných ŠD. Zvolte a zaškrtněte v tabulce na každý den vždy jednu hlavní a jednu náhradní aktivitu, kterou by Vaše dítě navštěvovalo v případě naplnění Vámi zvolené hlavní aktivity.

     Děkujeme za spolupráci.

     -----------------------------------------------------------------------------

     ŠKOLNÍ DRUŽINA

     Je určena žákům prvního stupně a je rozdělena do 7 oddělení. V každém oddělení pracuje jedna vychovatelka a kapacita oddělení je 30 dětí. Aktivity školní družiny zaměřujeme na činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti, při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjejí zručnost, fantazii, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Úzce spolupracujeme se školou. Naším cílem je nabízet dětem smysluplné naplnění volného času, učit děti komunikaci, spolupráci a toleranci.

     Kontakty

     tel.číslo do ŠD:     606 023 621, 725 908 171, 776 397 708

     mailové adresy:    stenglova @jazkvary.cz (vedoucí školní družiny)

                                      houdova@jazkvary.cz

                                      liptakova@jazkvary.cz

                                      svinticka@jazkvary.cz

                                      jankova@jazkvary.cz

                                      kulhankovaz@jazkvary.cz

                                      hanova@jazkvary.cz

     AKTUALITY

      

     ........................................

     Rozpis jednotlivých oddělení

     Oddělení           vychovatelka           ročník              učebna
     1 K. Janková 1.A + 0. 418
     2 N. Liptáková 1.B + 0. 413
     3 I. Houdová 2.A +2.B 414
     4 P. Štenglová 3.A 412
     5 Z. Kulhánková 3.B 410
     6 L. Svintická 4.A + 5.A 415
     7 L. Hánová 4.B + 5.B  

      

     Časový režim

     6.30 -7.30         - příchod žáků,  ranní činnosti

     7.45                   - odvedení žáků  na hl. bud.

     11.40 – 13.00   - oběd

     13.00 – 14.00   - výchovné činnosti

     14.00 -  15.30   - aktivity

     15.30 -  17.00   - příprava na vyučování, rekreační činnost, odpočinková činnost, spontánní činnosti dětí                   

      

     Přihlašování a odhlašování

     1.1 Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

     1.2 O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

     1.3 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.

      

     AKTIVITY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2021/2022

     Informace pro zákonné zástupce:

     1. Provoz školní družiny:

     Ranní provoz:                6:30 – 8:00 hodin

     Odpolední provoz:       11:40 – 17:00 hodin

     2. Možnosti odchodu žáků ze ŠD:

     • osobně se zákonným zástupcem nebo rodinným příslušníkem a to do 14 hodin, než začnou hlavní aktivity, do kterých jsou děti zapsány
     • od 15:30, kdy se jsou děti zpět z hlavních činností
     • na písemnou žádost (mimořádné odchody)
     • dle údajů uvedených v zápisním lístku, na telefonické omluvenky nemůže být z bezpečnostního hlediska brán zřetel, bez písemného sdělení zákonných zástupců a bez vědomí vychovatelky nesmí žák samovolně odejít

     3. Mezi 14:00 – 16:30 hodin probíhá ve školní družině hlavní zájmová činnost, proto prosíme  o nenarušování odchodem žáků.

      

     Organizační pokyny

     1. Z organizačních důvodů jsou stanoveny odchody dětí z ŠD takto:

          a) po obědě do 14:00

          b) od 15:30 -17:00

     Na nepovinné předměty, kroužky, hodiny ZUŠ a dojíždění budou děti uvolňovány podle potřeby, na základě písemných podkladů od rodičů či zákonných zástupců.

     2. Žádáme rodiče, aby při vyzvedávání dětí ze ŠD nevstupovali z bezpečnostních a hygienických důvodů do budovy. Vstup je v případě nutnosti možný po domluvě s vychovatelkou.

     3. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky, odchody žáka ze ŠD jinak, či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině vždy písemně. Na telefonické požádání nebude žák ze ŠD uvolněn. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

     A)    Informace o žácích se telefonicky nepodávají. Pro tento účel si rodiče domluví konzultaci s   vychovatelkou.

     B)     Rodiče jsou povinni vyzvedávat si své děti ze ŠD včas.

     C)     ŠD se uzavírá v 17:00 hod. Ředitel ZŠ může rozhodnout po předchozím upozornění písemně oznámeném zástupci dítěte o ukončení docházky dítěte do ŠD, jestliže zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz ŠD pozdním vyzvedáváním dítěte.

     D)     Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17:00 hod. nebo telefonicky na čísle: 776 397 708 neoznámí své zdržení z vážných důvodů a vychovatelka nezastihne rodiče na telefonním čísle dle zápisního lístku, bude kontaktován odbor sociální péče nebo Policie ČR, které  žáka zaopatří.

     E)     Řád ŠD je umístěn na webových stránkách školy ve složce dokumenty pod školním řádem: www.jazkvary.cz

      

     Pokyny pro rodiče k úhradám poplatků za školní družinu    

     Kalkulace platby ŠD: 1200,- Kč (za celé pololetí).

     Pro platbu prosím používejte vygenerovaný platební předpis, který naleznete v Edupage v položce PLATBY. Tento platební předpis bude v Edupage zobrazen až po potvrzení přijetí žáka do školní družiny. Peníze NEPOSÍLEJTE, dokud Vám nebude vytvořen předpis ve školním informačním systému.

     V případě jiného způsobu platby kontaktujte ředitele školy.

     Žádáme rodiče o včasné platby. Nebude-li platba provedena do určeného termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

     Výši poplatku může ředitel školy snížit nebo od úplaty zcela osvobodit, jestliže

     a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

     b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

     c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

     a tuto skutečnost prokáže řediteli.

     Dále může být úplata snížena

     a) účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení,

     b) účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení.

      

     Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů. Použijte, prosím, následující formulář: SD_-_zadost_odpusteni_poplatku.odt