• Programy prevence pro šk. rok 2018/2019

    • Školní metodik prevence: Mgr. Jana Táborková (taborkova@jazkvary.cz)

     Výchovní poradce: Mgr. Radka Teušlová (teuslova@jazkvary.cz)

      

     Programy specifické prevence ve školním roce 2018/2019:

      

     Typ programu: Besedy s Městskou policií Karlovy Vary

     Realizátor: Městská policie Karlovy Vary

     Cílová skupina: žáci 1. stupně: 2.-3. ročník + žáci 2. stupně, 6.-9. ročník

     Finanční náklady: zdarma

      

     Besedy s Městskou policií Karlovy Vary – 1. stupeň 2018-2019

     Cyklus Notes strážníka Pavla

     V průběhu deseti vyučovacích hodin získají žáci základní znalosti o městské policii a policii ČR, dopravní výchově, závislostech, mezilidských vztazích, internetové a mobilní komunikaci. První 3 lekce proběhnou ve 2. ročníku a další 3 lekce ve 3.ročníku.

     Náplň hodin ve 2. ročníku:

     1. lekce: městská policie a Policie ČR - představení, úkoly, oprávnění; 1 vyučovací hodina

     2.A: út 18.10.2018; 3. vyuč. hod.

     2.B: út 18.10.2018; 4. vyuč. hod.

     2. lekce: dopravní výchova – účastníci silničního provozu, pravidla pro chodce, dopravní značky; 2 vyučovací hodiny + interaktivní tabule

     2.A: 25.1.2019; 1.-2. vyuč. hod.

     2.B: 25.1.2019; 3.-4. vyuč. hod.

     3. lekce: pravidla pro cyklisty, povinná výbava jízdního kola, provoz na křižovatkách; 2 vyučovací hodiny + interaktivní tabule

     2.A: 29.3.2019; 1.-2. vyuč. hod

     2.B: 29.3.2019; 3.-4. vyuč. hod.

     Náplň hodin ve 3. ročníku:

     4. lekce: Občanské soužití; 2 vyučovací hodiny

     3.A: čt 18.10.2018; 1.-2. vyuč. hod.

     3.B: st 17.10.2018; 3.-4. vyuč. hod.

     3.C: st 17.10.2018; 1.-2. vyuč. hod.

     5. lekce: Zdravý život bez drog; 2 vyučovací hodina

     3.A: čt 14.2.2019; 4.-6. vyuč. hod.

     3.B: po 11.2.2019; 3.-4. vyuč. hod.

     3.C: st 11.2.2019; 1.-2. vyuč. hod.

     6. lekce: opakování + testík; 2 vyučovací hodina

     3.A: st 10.4.2019; 1.-2. vyuč. hod.

     3.B: pá 12.4.2019; 1.-2. vyuč. hod.

     3.C: pá 12.4.2019; 3.-4. vyuč. hod.

      

     Besedy s Městskou policií Karlovy Vary – 2. stupeň 2018-2019

     Cyklus ,,Právo pro každého“ : besedy pro 6., 7., 8. ročník + 9. ročník

     Témata pro 6. roč.:

     Normativní systém společnosti – Vjezd do parku 1 vyuč. hodina

     6.A: st 10.10.2018; 6. vyuč. hod.

     6.B: čt 11.10.2018; 5. vyuč. hod.

     téma: normativní systém společnosti, právní předpisy

     cíl: umět rozlišit společenské normy, vysvětlit jejich smysl a poznat složitost vytváření právních norem

     Případ ztroskotaných námořníků 1 vyuč. hodina

     6.A: st 13.2.2019; 6. vyuč. hod.

     6.B: čt 14.2.2018; 6. vyuč. hod.

     téma: podmínky trestní odpovědnosti

     cíl: poznat podmínky trestní odpovědnosti; diskutovat o vztahu morálky, práva a účelu trestu

     Témata pro 7. roč.:

     Neviditelní bajkeři 1 vyuč. hodiny

     7.A: po 8.10.2018; 6. vyuč. hod.

     7.B: pá 12.10.2018; 6. vyuč. Hod.

     Téma: riziko jízdy na kole za snížené viditelnosti

     Cíl: dodržování pravidel bezpečnosti v silničním provozu

     Šikana a kyberšikana 1 vyuč. hodina + DVD

     7.A: po 11.2.2019; 6. vyuč. hod.

     7.B: pá 15.2.2019; 6. vyuč. hod.

     téma: šikana a kyberšikana – nebezpečné jednání, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného

     cíl: pochopit v čem spočívá nebezpečnost tohoto jednání seznámit se s metodami řešení šikanování, jak se účinně bránit a kam se obracet s žádostí o pomoc; upozornit na rizika spojená s užíváním internetu, zejména pak sociálních sítí; způsoby ochrany

     Témata pro 8. roč.:

     Diskriminace 1 vyuč. hodina

     8.A: út 16.10.2018; 6. vyuč. hod.

     téma: druhy diskriminace, rasismus, antisemitismus, xenofobie, multikulturní přístup, nacionalismus,integrace

     cíl: umět rozpoznat, které jednání je diskriminační a které nikoliv, poznat, co může být důvodem k diskriminaci, umět rozpoznat druhy diskriminace, seznámit se s příslušnými právními předpisy

     Umíte svědčit? 1 vyuč. hodina

     8.A: út 12.2.2018; 6. vyuč. hod.

     téma: důležitost svědecké výpovědi, sehrávání rolí vyslýchaných (svědků) a vyslýchajících (policistů)

     cíl: uvědomit si, které informace jsou důležité pro svědeckou výpověď a zodpovědnost oznamovatele

     Besedy na zakázku pro 9. ročník:

     „Špatná kovbojka“

     9.A: 13.11.2018; 3. vyuč. hod. (místo Pč)

     9.B: 14.11.2018; 4. vyuč. hod. (místo Pč)

     téma: ozbrojený útočník ve škole

     cíl: seznámit se s případy násilných útoků v prostředích škol a poznat možnosti řešení riziokové situace v souvislosti s ohrožením ozbrojeným útočníkem

      

     Typ programu: Besedy o společenských rolích a postojích

     Realizátor: Světlo Kadaň, a.s.

     Cílová skupina: žáci 7. -9. ročníku

     Finanční náklady: zdarma (hrazeno z dotace)

     Beseda „Součástí společnosti“ v délce trvání 3 hodin, za přítomnosti 2 lektorů agentury Světlo Kadaň a třídních učitelů směřuje tematicky k chápání sebe samého jako součásti společenského systému, hlavní zřetel je však brán na sounáležitost jedince se svým třídním kolektivem. Odehrává se formou psychosociálních her a aktivit a následné diskuse.

     Cíl: Podpora kladných společenských

     Termín: září + říjen 2018

      

     Typ programu: Besedy o změnách v dospívání

     Realizátor: Agentura MP Education

     Cílová skupina: žáci 6. a 7. ročníku

     Finanční náklady: dívky – zdarma; chlapci – 25 Kč

     Beseda „Holky z Venuše, kluci z Marsu“ aneb Co bychom měli vědět o vztazích, o sobě, o životě

     Téma: fyzické, psychické, sociální aspekty dospívání; reprodukční zdraví, preventivní prohlídky (gynekolog, urolog)

     Cíl: podpora zdravých postojů a návyků, (otázka vztahů a vhodného sexuálního chování)

     prevence pohlavně přenosných chorob (vhodné formy antikoncepce)

     Beseda „Na startu mužnosti“

     Téma: anatomie, mužské pohlavní orgány, hormony; puberta - vztahy

     Cíl: poznání průvodních projevů dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální; podpora zdravých postojů a návyků (vhodná životospráva, správné hygienické návyky)  

      

     Typ programu: Besedy o závislostech a rizikovém chování

     Realizátor: Agentura ACET Cílová skupina: žáci 7.-8. ročníku Finanční náklady: zdarma

     Moderní je nekouřit (7. ročník) Téma: škodlivost kouření, vytváření závislosti, manipulace reklamou

     Cíl: prevence proti kouření

     Bolest – nemoc jménem šikana (8.ročník) Téma: agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí Cíl: prevence proti šikaně (rozpoznání, způsoby řešení)

      

     Typ programu: Besedy o užívání alkoholu

     Realizátor: Sanamin

     Cílová skupina: žáci 7. ročníku (dotace 1 hodina)

     Finanční náklady: zdarma (hrazeno partnerskými organizacemi Sanaminu)

     Název: Než užiješ alkohol, použij svůj mozek

     Téma: seznámení s pojmem alkohol, alkoholismus; rozhodovací hra „Jak byste reagovali?“; diskuse

     Termín: 24.10.2018 2018

      

     Typ programu: Adaptační pobyt 6. ročníku

     Realizátor: škola

     Cílová skupina: žáci 6. ročníku

     Finanční náklady: 1200 Kč (hrazeno plně rodiči žáků)

     Charakteristika programu:

     Adaptační pobyt zahrnuje 3denní výjezd s programem přímé práce s kolektivem za účasti školní metodičky prevence a výchovné poradkyně a třídní učitelky.