• Základní pojmy GDPR

    • Zpracování osobních údajů
     Zpracováním je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
     Zpracování ve smyslu Obecného nařízení však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecným nařízením se tak jako správci řídí pouze subjekty, které osobní údaje zpracovávají ve smyslu definice zpracování.

      

     Osobní údaje

     Osobní údaje jsou ve stávající směrnici z roku 1995 i v GDPR definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

     Mezi obecné osobní údaje řadíme:

       jméno,

       pohlaví,

       věk a datum narození,

       osobní stav,

       IP adresu a 

       fotografický záznam.

      Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou:

       e-mailová adresa,

       telefonní číslo,

       různé identifikační údaje vydané státem.

      

     Citlivé údaje

     Citlivé údaje jsou zvláštní kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje:

       o rasovém či etnickém původu,

       politických názorech,

       náboženském nebo filozofickém vyznání,

       členství v odborech,

       o zdravotním stavu,

       sexuální orientaci a 

       trestních deliktech či pravomocném odsouzení.

     Do kategorie citlivých údajů nařízení nově zahrnuje:

       genetické, biometrické údaje a 

       osobní údaje dětí.

     Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů.

      

     Správce

     Správcem je orgán veřejné moci (škola, školské zařízení), která sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (Právní subjekt vykonávající činnost školy).

      

     Zpracovatel

     Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě doložitelných pokynů. 

     Externí firma zpracovává škole mzdové účetnictví

      

     Příjemce

     Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v souladu s právem, se za příjemce nepovažují. Příjemcem může být také zpracovatel, který pro správce osobní údaje zpracovává (typicky provozovatel informačních systémů).

      

     Subjekt údajů

     Fyzická osoba (dítě, žák, student, zákonný zástupce), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení