• Postupný návrat žáků do škol - aktuálně od 18.11.2020

     • Vážení rodiče,
      rádi bychom Vás stručně seznámili s několika změnami, které vyplývají z aktuální situace.

      Denní provoz přípravného ročníku, 1. a 2. třídy: Škola otevřena od 7:40. Vyučování bude probíhat podle upraveného rozvrhu v EduPage.

      Starší žáci pokračují v distanční výuce podle pokynů jednotlivých vyučujících.

      Provoz ŠD: ranní družina mimo provoz, odpoledne do 16:00

      Provoz ŠJ: Žáci přímé výuky se budou stravovat v jídelně podle rozpisu od 12:00 do 13:00. Čas výdeje obědů do jídlonosičů pro starší žáky lze objednat a odebírat od 13:00 do 13:30

      Hygienická opatření: roušky, mytí rukou, očista lavic, štíty, roušky. Zajištěn pravidelný úklid toalet a společných prostor školičky a režim větrání. Pravidelný pobyt dětí venku vyžaduje vhodné oblečení.

      Nabízíme individuální konzultace s rodiči a staršími žáky. Návštěvy rodičů a starších žáků jsou možné po domluvě předem.

      S nadějí očekáváme návrat dalších ročníků do školy od pondělí 23.11. Budeme Vás včas informovat.

     • Dopis ŘŠ - zpráva o rozšíření distanční výuky

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás seznámil s novinkami, kterými reagujeme na dnešní nelehkou situaci. Podle všech předpovědí budeme i v listopadu muset velkou část výuky vykonávat distančně. Pro komunikaci s žáky a rodiči používáme EduPage, který obsahuje třídní knihu, třídní stránky, nástěnky, klasifikaci a zadávání domácích úkolů. V některých předmětech ve vyšších ročnících učitelé používají k doplnění výuky o e-learning  Moodle (silný, ale uživatelsky dosti náročný). Pociťujeme potřebu rozšířit sadu našich nástrojů o systém uživatelsky jednodušší, o možnost výuky on-line, o využití cloudu, o bezpečné prostředí uzavřené školní sociální sítě přístupné pouze učitelům, žákům školy a jejich rodičům, zákonným zástupcům. Vybrali jsme Google Classroom. Někteří žáci se s ním již setkali na prvním stupni v pilotním programu. V posledním říjnovém týdnu mají děti podzimní prázdniny a učitelé se připravují na plné nasazení  Google Classroom od 2.11.2020. Věnujte, prosím, pozornost následujícím bodům:
      1) Hlavním komunikačním nástrojem zůstává EduPage (rozvrh, klasifikace, docházka, zápis témat a úkolů v třídní knize, webové stránky, zprávy, formuláře, odkazy k on-line výuce...).
      2) Základním nástrojem pro distanční výuku, on-line výuku a později v lepších časech pro podporu přímé výuky e-learningem bude  Google Classroom.
      3) Všem žákům bude přidělen školní e-mail (prijmeni@jazkvary.info), který bude určen pouze pro přihlášení do školního Google Suite a komunikaci se spolužáky. Abychom zajistili pravidla ochrany soukromí, pořebujeme souhlas rodičů, o který Vás neprodleně požádám elektronicky výzvou přes formulář v EduPage, kde bude obsah souhlasu jasně definován a vysvětlen.
      4) Od 2. 11. bude probíhat pravidelná dopolední výuka on-line (videohovory podle pravidelně aktualizovaného rozvrhu v EduPage) v rozsahu 2-3 hodiny za den. Žáci budou potřebovat připojení k internetu a počítač nebo tablet či smartphone. Současně bude probíhat až do návratu do školy distanční výuka (Google Classroom, případně Moodle).
      5) Odevzdávání úkolů e-mailem, přes WhatsApp, Facebook a další veřejné sociální sítě je nežádoucí a nebude akceptováno (skončí bez odpovědi v koši).
      6) Potřebné přihlašovací údaje žákům včas doručí a vysvětlí  třídní učitelé. Pokyny pro své předměty upřesní vyučující.  Způsob komunikace rodičů se školou se nemění.


      S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      P.S.: Pokud budete chtít pomoci našim žákům s výpočetní technikou, rádi přijmeme starší notebooky a tablety. Zajistíme základní instalaci SW a zapůjčíme potřebným.

     • Dopis ŘŠ - aktualizovaná opatření na období 14.10. - 1.11.2020

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás informoval o aktuálních a ze známých důvodů upravených opatřeních, která stanovujeme na období středa 14.10. -  neděle 1.11. 2020:

      1) výuka všech žáků školy bude probíhat distančně - výuka, při které se žáci neučí ve škole. Prvotní informace o hodinách distanční výuky mají žáci v třídní knize (EduPage) v kolonce pro domácí úkoly. Distanční výuka by neměla vyžadovat spoluúčast rodičů na vyučovací hodině, dohled nad dětmi a zajištění domácích podmínek by neměl přesahovat obvyklou úroveň. Distanční výuka je povinná součást vzdělávání. Náplň, formu, úkoly a hodnocení výuky pro danou třídu stanovuje její vyučující.

      2) o způsobu výuky od pondělí 2.11.2020 Vás budu s předstihem informovat

      3) školní družina je do 1.11.2020 uzavřena

      4) nabídka stravování ve školní jídelně:
      a) děti se mohou naobědvat ve školní jídelně od 12:00 - 13:00
      b) dospělí mohou dětem vyzvednout jídlo do jídlonosičů v čase 11:30 - 11:50
      c) dosavadní objednávky jídel od 14.10. do konce měsíce byly všem zrušeny
      d) k novému odběru jídel na středu (14.10.) a čtvrtek (15.10.) je třeba se přihlásit na základě výzvy v EduPage, od pátku (16.10. - 27.10.) si můžete objednat odběr stravy běžným způsobem (aplikace Strava), vždy s dvoudenním předstihem.
      e) režim školní jídelny od 2.11.2020 bude stanoven podle aktuální situace


      Děkuji za pochopení. Přeji zdraví  a sílu  k překonání nelehkého období.
      Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

     • Koronavirus - důležitá upozornění


     • OD 10. ZÁŘÍ 2020 ZAVÁDÍME NOŠENÍ ROUŠEK NA CHODBÁCH A VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY
      Další pravidla zvýšené ochrany před koronavirem žákům vysvětlí vyučující ve čtvrtek po příchodu do tříd.
      Pravidla provozu školy budeme pravidelně aktualizovat zde na webu školy www.jazkvary.cz
      Adresované zprávy žákům a rodičům budeme rozesílat prostřednictvím naší aplikace EduPage.

       

     • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

     • Sraz 1. září 2020 u prvního vchodu školičky – nízká budova naproti hlavní škole v 7.50 hod. Seznam žáků jednotlivých tříd bude vyvěšen na vstupních dveřích. Veškeré informace vám předají třídní učitelky. Pomůcky a potřeby nenakupujte, na všem se průběžně domluvíme. Těšíme se na první společné setkání.
      Třídní učitelky – 1.A Mgr. Ivana Kulhánková, 1.B Mgr. Barbora Durdilová

     • Nultý ročník

     • Vážení rodiče.
      Nultý ročník bude zahájen 1.září 2020 . Sraz 7:50 u zadního vchodu před budovou I.stupně (malá školička). První den  proběhne ve slavnostním uvítacím režimu. Zde se také dozvíte o naší první třídní schůzce, kde budete informováni o organizaci celého školního roku. Seznam na pomůcky, které děti budou potřebovat, obdržíte  v den zahájení školního roku.     
                                                                        Těšíme se na vás - uč. Svintická Libuše a Liptáková Nicol

    • Nový školní rok
     • Nový školní rok

     • Nový školní rok začíná v úterý 1.9. 2020 od 8:00. Těšíme se na vás.

      Prázdninová školní infolika: 776 397 708
      (Volejte, případně pošlete SMS)

       

       

    • Otevřená škola pro žáky II. stupně (6.- 8. třída)
     • Otevřená škola pro žáky II. stupně (6.- 8. třída)

     • dopis ŘŠ

      Vážení rodiče,
          od 8. června otevíráme školu pro poslední skupinu žáků 6., 7. a 8. tříd formou výukových konzultací. Příchod do školy v 8:00. Konec konzultačního bloku plánujeme na 12:30, poté budou moci jít žáci na oběd (nutno se přihlásit obvyklým způsobem). Konzultace budou sloužit především jako podpora distančního vzdělávání.
      Třídní učitelé jednotlivých tříd Vás osloví prostřednictvím EduPage. Přítomnost na konzultacích potrd´te, prosím, třídním učitelům, kteří jistě zodpoví i Vaše případné dotazy. Některé žáky vyzvou vyučující k účasti na individuální konzultaci (překonání obtíží distačního učení, doplnění podkladů pro klasifikaci, ...).  První den před zahájením přinesou žáci vyplněné "Čestné prohlášení" (ke stažení na jazkvary.cz).

      Rozpis plánovaných konzultací  (8.6. - 12.6.) a (15.6. - 19.6.):
      pondělí  > třídy 6.A, 7.A, 8.A >  třídnická hodina + blok humanitních předmětů (Čj, Aj, Nj, D)
      úterý  > třídy 6.B, 7.B, 8.B >  třídnická hodina + blok humanitních předmětů (Čj, Aj, Nj, D)
      středa > třídy 6.A, 7.A, 8.A >  blok nehumanitních předmětů (M, F, Ch, Př, Z)
      čtvrtek  > třídy 6.B, 7.B, 8.B >  blok nehumanitních předmětů (M, F, Ch, Př, Z)
      pátek > individuální konzultace pro pozvané žáky

      S pozdravem a přáním všeho dobrého Jiří Burian, ředitel školy

     • Otevření školy - dopis ŘŠ

     • Vážení rodiče,

      rád bych Vás seznámil s opatřeními, která chystáme v souvislosti s pokračováním vzdělávání do konce června. Chtěl bych Vám také touto cestou poděkovat za Vaši spolupráci se školou a Vaše pochopení a podporu.

      V termínu od 25. května škola zajistí vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníků.
      Své rozhodnutí o způsobu dalšího vzdělávání potrvdí rodiče odpovědí na dotazník z 6.5.2020 "Otevřená škola pro žáky 1. až 5. třídy" (pouze touto formou, jiné způsoby, prosím, neužívejte).

      Činnosti ve třídách v maximálním počtu 15 žáků ve skupině budou probíhat denně v době od 8.00 – 16.00 hodin. Ranní družina nebude otevřena. Dopolední výuku plánujeme v čase od 8.00 – 12:00 hodin, odpolední činnosti do 16 hodin.  V uzavřené skupině se budou střídat maximálně 2 pedagogové, jeden bude přítomen v době při dopoledních a druhý při odpoledních činnostech.

      Skupiny budou utvořeny podle počtu přihlášených žáků. To znamená, že budou ředitelem školy vytvořeny studijní skupiny s ohledem předvším na potřeby žáků. Vyučující ve třídě a pedagog v odpoledních aktivitách bude přidělen ke skupině podle možností školy a s ohledem na zajištění odpoledního provozu. O zařazení žáka do studijní skupiny budou rodiče informováni před zahájením otevřené výuky.

      Škola umožní přihlášeným žákům ke školnímu vzdělávání stravování ve školní jídelně.

      Podrobnosti organizačního zajištění budou v souladu s metodikou MŠMT "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce roku 2019/2020"  a budou specifikovány podle počtu přihlášených žáků.


      O konkrétní podobě průběhu všech aktivit souvisejících s pobytem žáka ve škole Vás budeme včas informovat.

      Podmínkou pro účast žáka je povinnost zákonného zástupce doložit, že dítě nepatří do rizikové skupiny. Při prvním vstupu do školy předloží a odevzdá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (tiskopis pošleme spolu s instrukcemi)

      Žádáme rodiče, pokud mají zájem o docházku svého syna/ dcery do školy do konce školního roku, aby závazně vyjádřili svůj zájem do 18. května 2020 (pozor: po této době nebude moci být žák přijat).

       

                                                                       S pozdravem a přáním všeho dobrého Jiří Burian, ředitel školy

       

       

      Příloha:
      PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ žÁKŮ A PROVOZ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

      Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy a zároveň je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení, které musí žák odevzdat nejpozději při vstupu do školy. Účast žáků je dobrovolná. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. žáka nelze zařadit do školní skupiny po termínu 25.5.2020

      Hygienická opatření:

      a) při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména
      > zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška)
      > dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

      b) příchod ke škole a pohyb před školou
      > minimalizovat velké shromažďování osob před školou
      > před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
      > pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
      > jednotlivé skupiny budou přicházet ve stanoveném čase, na určené místo a vyčkají na pedagogický doprovod

      c) vstup do budovy školy
      > je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
      > žáci si na určeném místě vydezinfikují ruce dezinfekčním prostředkem
      > všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
      > každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
      > žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy

      d) v budově školy
      >  při přesunech je vhodné dodržení doporučených odstupů 2 metry (nejméně 1,5 metru)
      >  před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
      >  na toaletách si žáci musí mýt ruce mýdlem, použít dezinfekci a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou
      >  škola zabezpečí pravidelnou dezinfekci školních prostor 

      e) ve třídě
      >  po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce
      >  v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Dochází-li k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
      >  při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
      >  žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

      Při podezření na možné příznaky COVID-19
      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce žáka bude kontaktován s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.Ostatní žáci budou pak umístěni do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.

    • Opatření v rámci vyhlášení mimořádné události
     • Opatření v rámci vyhlášení mimořádné události

     • Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11. března 2020 zrušit kvůli koronaviru výuku na základních, středních a vyšších odborných školách. Základní škola jazyků od 11. 3. 2020 od 8:00 je pro žáky uzavřena do odvolání. Po zjištění nových informací vás budeme informovat zde.

    • Okresní kolo soutěže "Angličtina nás baví"
     • Okresní kolo soutěže "Angličtina nás baví"

     •  

      Dne 20.2.2020 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo soutěže Angličtina nás baví. Moc gratulujeme oběma našim reprezentantům k postupu do krajského kola, Péťovi z 5.C a Emičce ze 4.A. Emičce zároveň gratulujeme k 1. místu v kategorii žáci 4. ročníků

    • Úspěchy našich žáků v okresních kolech jazykových soutěžích
     • Úspěchy našich žáků v okresních kolech jazykových soutěžích

     • V únoru se konala okresní kola soutěží v německém a anglickém jazyce, ve kterých byli úspěšní naši žáci. V německém jazyce byly úspěšné Linda Hacene a Amálka Ribikauskaite, v anglickém jazyce Jakub Holubovský. Držíme všem palce v krajském kole.

     • Literární soutěž 6.B, 7.B a 8.A

     • V hodinách literatury si třídy 6.B, 7.B a 8.A zkouší trénovat spisovný a plynulý mluvený projev formou soutěže - přednesem mluvních cvičení o přečtené knize. Mají tak možnost si zasoutěžit o malou odměnu. Spolužáky je pak hodnocen zvlášť řečnický výkon i obsah knihy, z výsledkové tabulky se tak můžeme dozvědět nejenom jména nejlépe hodnocených řečníků, ale také získat tipy k přečtení titulů, které posluchači mluvních cvičení považují za zajímavé. Nejlepší řečnicí třídy 6.B se v 1. pololetí stala Katka Vávrová, 7.B za nejlepšího řečníka zvolila Tadeáše Krondla a v 8.A bodovali hned 2 soutěžící - Nikola Procházková a Eda Avgustini (na fotografii). V příloze naleznete pořadí nejlepších výsledků do 10. místa. Většinu z uvedených titulů lze zapůjčit také ve škole - přijměte tímto pozvání do školní knihovny, která je otevřená o velké přestávce v úterý, ve středu a čtvrtek.  

      Reklama_na_knihu_2020_1_polol.docx

    • Netradiční den v 1.A (30. 1 2020)
     • Netradiční den v 1.A (30. 1 2020)

     • 30. ledna 2020 čekalo prvňáčky první vysvědčení. Již předem věděli, že je také čeká neobvyklá výuka. První hodinu soutěžili v individuálních  matematických hrách a skládali na rychlost slova z rozházených písmen. Vědomostní boj vyvrcholil skupinovými hrami.

      Druhou hodinu se všichni proměnili v malé kuchaře. Cílem práce bylo připravit si co neoriginálnější svačinku. Každá skupina měla připravenou nakrájenou zeleninu i ovoce, máslo, šunku, sýry, světlé i tmavé celozrnné pečivo. Každý si podle svých představ a chutí připravil jídlo, ke kterému nechyběl ani teplý čaj. Než si děti svačinky snědly, vyhodnotily nejveselejší a nejoriginálnější díla. Žáčci vše s chutí snědli, někteří si i přidávali.

      Den si pak děti zpestřily výtvarnou výchovou, kdy se zabývaly kresbou ptáčků. Dokončovaly práci nazvanou U krmítka a již netrpělivě vyčkávaly předání vysvědčení. Pololetní práce byla u všech ohodnocena krásnými vysvědčeními a pochvalnými listy za snahu, píli, vzornou domácí přípravu i hezké chování. Netradiční den skončil společným přípitkem a přáním, aby další pololetí bylo pohodové a příjemné jako to první.

      Do galerie Netradiční den v 1.A (30. 1 2020) byly přidány fotografie.

    • Upravený rozvrh od 3. 2. 2020
     • Upravený rozvrh od 3. 2. 2020

     • Od 3. 2. bude platit upravený rozvrh. Změny se týkají především prvního stupně. 

      Zde je návod, jak si aktuální rozvrh zobrazit na webových stránkách naší školy:

    • Regionální kolo soutěže First Lego League na ZŠ jazyků K. Vary - 14. 12. 2019
     • Regionální kolo soutěže First Lego League na ZŠ jazyků K. Vary - 14. 12. 2019

     • 14. prosince 2019 se na naší škole již podruhé konala soutěže First Lego League. Letošního ročníku se účastnilo 8 týmů z Karlovarského kraje ve čtyřech disciplínách – v týmové spolupráci, prezentaci výzkumného úkolu zaměřeného na pomoc městu, designu postaveného robota a robotgame – disciplíny, při které musel naprogramovaný robot splnit co nejvíce úkolů a nasbírat tak nejvíce bodů. Celkovým vítězem základního kola se stal tým Pulse Prvního českého gymnázia Karlovy Vary, který s přehledem postupuje do semifinále na Slovensku.  Náš tým „Libušinka“ pod vedením pana učitele Šebka skončil na pátém celkovém místě, v dílčích soutěžích obsadil třetí místo v týmové spolupráci. Gratulujeme vítězům, našim účastníkům děkujeme za jejich snahu a divákům za podporu soutěžících. Poděkování patří také hlavnímu organizátorovi soutěže P. Brhelovi a sponzorům této akce, jmenovitě generálnímu partneru firmě Witte a partnerům Karlovarskému kraji, Hospodářské komoře Karlovarského kraje, MŠMT a firmě Bonnel.

      Do galerie Regionální kolo soutěže First Lego League na ZŠ jazyků K. Vary - 14. 12. 2019 byly přidány fotografie.

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení