• Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky

     • Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání na ZŠ

      V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel Základní školy jazyků Karlovy Vary, příspěvkové organizace (dále jen školy) kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

       

      Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímání na základě žádosti zákonného zástupce podle těchto kritérií:

      1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivě výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (§ 36 školského zákona).

      2. Přijímáni budou žáci, kteří v předcházejícím školním roce byli zapsáni do školy a byl jim udělen odklad povinné školní docházky

      3. Přijímáni budou žáci s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy

      4. Přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence.

      5. Pokud nelze děti vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.

      6. Pokud nebude naplněna kapacita školy, budou přijímáni žáci mimo školský obvod školy

      Kritéria jsou platná pro zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/22

       

       

      Kritéria přijetí žáků do přípravné třídy na ZŠ

      V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel školy kritéria přijetí žáků do přípravné třídy. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

      Žáci budou do přípravné třídy přijímaní na základě žádosti zákonného zástupce a na základě písemného doporučení poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu podle těchto kritérií:

      1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivě výchovnou péči.

      2. Přijímáni budou žáci s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy

      3. Přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence.

      4. Nelze děti vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.

      5. Pokud nebude naplněna kapacita třídy, budou přijímáni žáci mimo školský obvod školy.

      Kritéria jsou platná pro zápisy do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

       

      V Karlových Varech 1.3.2021

     • Dopis ZŘŠ pro rodiče žáků II. stupně

     • Vážení rodiče!

      Vzhledem ke složité situaci ve školství, jsme se rozhodli, že v rámci vzdělávacího procesu budeme poskytovat op příštího týdne (tj. týden od 15.3.) doučování z českého jazyka, matematiky. Jedná se především o službu pro žáky ohrožené neúspěchem nebo žáky neprospívající.

      Pedagogové, kteří budou doučování realizovat:

      Český jazyk
      6.r. – J. Táborková
      7.r. – D. Svobodová
      8.r. – D. Svobodová
      9.r. – J. Táborková

      Matematika
      6.r. – K. Šťastná
      7.r – H. Hrubá
      8.r.– K. Šťastná
      9.r – J. Šebek

      Český jazyk pro cizince – K. Janischová:
      6. a 7. roč.
      8. a 9. roč.

      Žáky, kterým doučování vyučující daných předmětů doporučí, budou „doučovateli“ osloveni a bude jim sdělen den a čas, kdy bude doučování pravidelně probíhat.

      S dotazy se můžete obracet na třídní učitele nebo přímo na pedagogy, kteří budou doučovat.

      S pozdravem

      za vedení školy
      Mgr. J. Trautnerová
      zástupkyně ředitele ZŠ jazyků KV
     • Dopis ZŘŠ pro rodiče mladších žáků

     • Vážení rodiče!
      Vzhledem ke složité situaci ve školství, jsme se rozhodli, že v rámci vzdělávacího procesu budeme poskytovat některé aktivity nad rámec zavedené výuky:

      1)    Online vysílání školní družiny (přípravný ročník, 1. - 3. ročník)

      Od čtvrtka 11.3.
      Vysílání povede denně každá p. vychovatelka pro svoji třídu v čase 13,00 – 15,00. V rámci tohoto vysílání si budou moci děti popovídat mezi sebou, p. vychovatelky si pro děti připraví řízenou činnost v podobě nejrůznějších her a dalších zábavných aktivit. Posledních 20 minut každého vysílání je možné věnovat i vypracování domácích úkolů (na základě domluvy).

      Účast dětí v tomto vysílání a jejich zapojení do nabízených aktivit je dobrovolné a je jen na rozhodnutí, uvážení dětí a rodičů, jestli se do vysílání připojí, příp. které dny.

      Do tohoto vysílání se mohou připojit i žáci, kteří v běžném režimu ŠD nenavštěvují.


      2)    Individualizace výuky (1. - 5. ročník)

      Od pondělí 15.3.
      P. učitelka rozhodne, zda pro zvládnutí konkrétního učiva u některých žáků je vhodnější individuální přístup. Vybraní žáci budou osloveni p. vychovatelkou – ta jim pošle odkaz na online výuku a povede se žákem individuální vyučovací hodinu (výuka předmětu bude probíhat paralelně s rozvrhem třídy a probíráno učivo na základě pokynů p. učitelky).

      3)    Doučování z českého jazyka a matematiky pro žáky ohrožené neúspěchem
      Doučování českého jazyka pro cizince
      (1.- 5. ročník)

      Od pondělí 15.3.
      Učitelé daných předmětů doporučí žáky, kterým má být doučování určeno. Doučování bude probíhat 2x týdně (český jazyk a matematika). Vybraní žáci budou včas informováni o časech, ve kterých online doučování bude probíhat.
      Jedná se o dobrovolnou aktivitu.

      4)    Distribuce a příjem pracovních materiálů (přípravné třídy, 1. - 5. ročník)

      Od čtvrtka 11.3.
      Na základě instrukcí p. učitelky si rodiče vyzvednou ze školy nebo naopak doručí do školy pracovní materiály .
      Kontaktní místo: Školička – uč. č. 410 (zvonit u dveří ŠD, nebo volat na tel. č. 776 397 708)
      Služba funguje denně v čase: 7.00 – 8.00
                                         14.00 – 16.00

      V případě potřeby se obraťte na třídní učitelky, které zodpoví vaše dotazy.

      S přáním klidných dnů

      za vedení školy
      Mgr. J. Trautnerová
      zástupkyně ředitele školy
   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
   • Přihlášení