• Otevření školy - dopis ŘŠ

     • Vážení rodiče,

      rád bych Vás seznámil s opatřeními, která chystáme v souvislosti s pokračováním vzdělávání do konce června. Chtěl bych Vám také touto cestou poděkovat za Vaši spolupráci se školou a Vaše pochopení a podporu.

      V termínu od 25. května škola zajistí vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníků.
      Své rozhodnutí o způsobu dalšího vzdělávání potrvdí rodiče odpovědí na dotazník z 6.5.2020 "Otevřená škola pro žáky 1. až 5. třídy" (pouze touto formou, jiné způsoby, prosím, neužívejte).

      Činnosti ve třídách v maximálním počtu 15 žáků ve skupině budou probíhat denně v době od 8.00 – 16.00 hodin. Ranní družina nebude otevřena. Dopolední výuku plánujeme v čase od 8.00 – 12:00 hodin, odpolední činnosti do 16 hodin.  V uzavřené skupině se budou střídat maximálně 2 pedagogové, jeden bude přítomen v době při dopoledních a druhý při odpoledních činnostech.

      Skupiny budou utvořeny podle počtu přihlášených žáků. To znamená, že budou ředitelem školy vytvořeny studijní skupiny s ohledem předvším na potřeby žáků. Vyučující ve třídě a pedagog v odpoledních aktivitách bude přidělen ke skupině podle možností školy a s ohledem na zajištění odpoledního provozu. O zařazení žáka do studijní skupiny budou rodiče informováni před zahájením otevřené výuky.

      Škola umožní přihlášeným žákům ke školnímu vzdělávání stravování ve školní jídelně.

      Podrobnosti organizačního zajištění budou v souladu s metodikou MŠMT "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce roku 2019/2020"  a budou specifikovány podle počtu přihlášených žáků.


      O konkrétní podobě průběhu všech aktivit souvisejících s pobytem žáka ve škole Vás budeme včas informovat.

      Podmínkou pro účast žáka je povinnost zákonného zástupce doložit, že dítě nepatří do rizikové skupiny. Při prvním vstupu do školy předloží a odevzdá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (tiskopis pošleme spolu s instrukcemi)

      Žádáme rodiče, pokud mají zájem o docházku svého syna/ dcery do školy do konce školního roku, aby závazně vyjádřili svůj zájem do 18. května 2020 (pozor: po této době nebude moci být žák přijat).

       

                                                                       S pozdravem a přáním všeho dobrého Jiří Burian, ředitel školy

       

       

      Příloha:
      PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ žÁKŮ A PROVOZ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

      Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy a zároveň je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení, které musí žák odevzdat nejpozději při vstupu do školy. Účast žáků je dobrovolná. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. žáka nelze zařadit do školní skupiny po termínu 25.5.2020

      Hygienická opatření:

      a) při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména
      > zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška)
      > dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

      b) příchod ke škole a pohyb před školou
      > minimalizovat velké shromažďování osob před školou
      > před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
      > pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
      > jednotlivé skupiny budou přicházet ve stanoveném čase, na určené místo a vyčkají na pedagogický doprovod

      c) vstup do budovy školy
      > je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
      > žáci si na určeném místě vydezinfikují ruce dezinfekčním prostředkem
      > všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
      > každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
      > žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy

      d) v budově školy
      >  při přesunech je vhodné dodržení doporučených odstupů 2 metry (nejméně 1,5 metru)
      >  před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
      >  na toaletách si žáci musí mýt ruce mýdlem, použít dezinfekci a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou
      >  škola zabezpečí pravidelnou dezinfekci školních prostor 

      e) ve třídě
      >  po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce
      >  v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Dochází-li k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
      >  při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
      >  žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

      Při podezření na možné příznaky COVID-19
      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce žáka bude kontaktován s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.Ostatní žáci budou pak umístěni do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.