• Informace

    • Kontakty

     tel.číslo do ŠD:     606 023 621, 725 908 171, 776 397 708

     mailové adresy:    stenglova @jazkvary.cz (vedoucí školní družiny)

                                       houdova@jazkvary.cz

                                       liptakova@jazkvary.cz

                                      svinticka@jazkvary.cz

                                      jankova@jazkvary.cz

                                      kulhankovaz@jazkvary.cz

     AKTUALITY

      

     PLATBA ZA POLOLETÍ 

     Informace o platbách na 2. pololetí najdete na třídních nástěnkách, třídních webech nebo ve zprávách v Edupage.

     Číslo účtu: 30015-800462369/0800 (do poznámek uvést celé jméno dítěte a třídu)

     Platba na žáka u celodenní docházky na pololetí škol.roku  činí 1000,- Kč.
     Platba na žáka u polodenní docházky na pololetí škol.roku činí 500,- Kč.

     Žádáme rodiče, aby poplatek na 1. pololetí uhradili nejpozději do konce září a na 2. pololetí do konce ledna! Nebude-li zaplacen do určeného termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD!

     ..........................................

     Zápisní lístek do školní družiny - ke stažení: zapisni_listek_SD(1).xlsx

     Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo jménem označené své oblečení. Děkujeme 

     ........................................

     Rozpis jednotlivých oddělení

     Oddělení           vychovatelka           ročník

     1                         Z. Kulhánková          1.A + 0.A

     2                         I. Houdová                1.B + 0.B

     3                         P. Štenglová              2.A

     4                         S. Erbenová              2.B

     5                         N. Liptáková              3.A

     6                         K. Janková                3.B

     7                         L.Svintická                4.+ 5.tř

      

     Časový režim

     6.30 -7.30         - příchod žáků,  ranní činnosti

     7.45                   - odvedení žáků  na hl. bud.

     11.40 – 13.00   - oběd

     13.00 – 14.00   - výchovné činnosti

     14.00 -  15.00   - vycházka

     15.00 -  17.00   - příprava na vyučování, odpočinková činnost, kroužky                    

      

     Přihlašování a odhlašování

     1.1 Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

     1.2 O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

     1.3 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.

      

     Kroužky v ŠD

     Florbal:                      K. Růžková    Pondělí    15:00-17:00     Sál

     Aerobic:                    P. Štenglová   Úterý        15:00-17:00    Tělocvična

     Malý kuchař:             I. Houdová     Středa      15:00-17:00     Uč.č.414

     Dovedné ruce:          K. Janková    Čtvrtek     15:00-17:00     Uč.č.420

      

     Rozvrh hřiště za školičkou

     Organizační pokyny

     1. Provoz v ŠD:   pondělí-pátek        6:30-7:45, od konce vyučování do 17:00

     2. Kalkulace platby ŠD je stanovena podle míry využití školní družiny:

                    200,-Kč/měsíc … využití služeb družiny i po obědě + kroužky  (celodenní docházka)

                    200,-Kč/měsíc … kroužky ve družině pro žáky (nedružinové)

                    100,- Kč/měsíc … využití služeb družiny pouze do oběda (polodenní docházka)

     Úhrada se provádí pololetně nebo celoročně, vždy včas do daného (zveřejněného) termínu.

     3. Z organizačních důvodů jsou stanoveny odchody dětí z ŠD takto:

                    a) po obědě do 14:00

                    b) od 15:00 – 17:00

                    c) v případě odchodu dítěte mezi 14:00 až 15:00 žádáme o včasné oznámení

     Na nepovinné předměty, kroužky, hodiny ZUŠ a dojíždění budou děti uvolňovány podle potřeby, na základě písemných podkladů od rodičů či zákonných zástupců.

     4. Žádáme rodiče, aby při vyzvedávání dětí ze ŠD nevstupovali z bezpečnostních a hygienických důvodů do budovy. Vstup je v případě nutnosti možný po domluvě s vychovatelkou.

     5. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky, odchody žáka ze ŠD jinak, či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině vždy písemně. Na telefonické požádání nebude žák ze ŠD uvolněn. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

      A)    Informace o žácích se telefonicky nepodávají. Pro tento účel si rodiče domluví konzultaci s   vychovatelkou.

     B)     Rodiče jsou povinni vyzvedávat si své děti ze ŠD včas.

     C)     ŠD se uzavírá v 17:00 hod. Ředitel ZŠ může rozhodnout po předchozím upozornění písemně oznámeném zástupci dítěte o ukončení docházky dítěte do ŠD, jestliže zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz ŠD pozdním vyzvedáváním dítěte.

     D)     Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17:00 hod. nebo telefonicky na čísle: 776 397 708 neoznámí své zdržení z vážných důvodů a vychovatelka nezastihne rodiče na telefonním čísle dle zápisního lístku, bude kontaktován odbor sociální péče nebo Policie ČR, které  žáka zaopatří.

     E)     Řád ŠD je umístěn na webových stránkách školy ve složce dokumenty pod školním řádem: www.jazkvary.cz

      

     Pokyny pro rodiče k úhradám poplatků za školní družinu            

     Platby příspěvků za školní družinu budou prováděny převodem  na běžný účet školy

     Číslo  účtu :  30015-800462369/0800 (Česká spořitelna)

     Na bankovní  příkaz  je  třeba  uvádět  do poznámky: celé jméno žáka a třídu

     Platba na žáka u celodenní  docházky na každé pololetí škol roku činí 1 000,- Kč (obě pololetí 2000,-)

     Platba na žáka u polodenní  docházky na každé pololetí škol. roku  činí  500,- Kč (obě pololetí 1000,-)     

     Žádáme rodiče o včasné platby. Nebude-li platba provedena do určeného termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

     V případě jiného způsobu platby, nebo prominutí platby je třeba  požádat ředitele školy o výjimku.