Navigace

Školní družina

AKTUALITY

POZOR:

Tento týden (tj. 10. až 14. 2.)  proběhne kontrola plateb ŠD na 2. pololetí 2019/2020. Kdo ještě nezaplatil za 2.pololetí, ať tak neprodleně udělá. Děkujeme.

 

PLATBA ZAPOLOLETÍ 

Platba na žáka u celodenní docházky na pololetí aktuálního škol.roku  činí 1000,- Kč.

Platba na žáka u polodenní docházky na pololetí aktuálního škol.roku činí 500,- Kč.

Číslo účtu: 30015-800462369/0800 (do poznámek uvést celé jméno dítěte a třídu)

Žádáme rodiče, aby poplatek za první pololetí  uhradili nejpozději do konce září a za druhé pololetí do konce ledna! Nebude-li zaplacen do určeného termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD!

..........................................

Zápisní lístek do školní družiny - ke stažení: zapisni_listek_SD(1).xlsx

 

Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo jménem označené své oblečení. Děkujeme 

 

Akce školní družiny pro školní rok 2019/2020:

Divadlo

Návštěva knihovny - březen

1. pomoc – zdravotníci – beseda

Sanitka – beseda s ukázkou záchranného  vozu

Tématické dny

Mikulášská besídka - prosinec

Vánoční jarmark - prosinec

Maškarní karneval - únor

Služební psi – ukázka výcviku a práce

Exkurze – hasiči - květen

Dětský den - červen

(Přesné termíny konání jednotlivý akcí budou včas zveřejněny, změna akcí vyhrazena)

 

Rozpis jednotlivých oddělení

Oddělení           vychovatelka           ročník

1.                       N.Liptáková              2.A

2.                       K. Janková               2.B

3.                       I. Houdová                3.A

4.                       K. Růžková               3.B

5.                       S. Erbenová             1.AB + 0. ročník

6.                       P. Štenglová             1.A + 0. ročník

7.                       L. Svintická              4.+5.ročníky

 

Časový režim

6.30 -7.30         - příchod žáků,  ranní činnosti

7.45                   - odvedení žáků  na hl. bud.

11.40 – 13.00   - oběd

13.00 – 14.00   - výchovné činnosti

14.00 -  15.00   - vycházka

15.00 -  17.00   - příprava na vyučování, odpočinková činnost, kroužky                    

 

Přihlašování a odhlašování

1.1 Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

1.2 O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

1.3 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.

 

Kroužky v ŠD

Keramika - Liptáková (pondělí 15- 17, středa 15,30 - 17)

Malý kuchař - Houdová (pondělí 15 - 17)

Aerobic - Štenglová (úterý 15 - 17)

Výtvarný kroužek - Erbenová (úterý 15 - 17)

Florbal - Růžková (čtvrtek 15 - 17)

Dovedné ruce - Janková (čtvrtek 15 - 17)

 

Rozvrh hřiště za školičkou

Pondělí a čtvrtek :1.A+0.ročník, 1.B+0.ročník

Úterý a pátek : 2.A +2.B

Středa : 3.AB+3.BC

Každý den: 4.+5.ročníky.

 

Organizační pokyny

1. Provoz v ŠD:   pondělí-pátek        6:30-7:45, od konce vyučování do 17:00

2. Kalkulace platby ŠD je stanovena podle míry využití školní družiny:

               200,-Kč/měsíc … využití služeb družiny i po obědě + kroužky  (celodenní docházka)

               200,-Kč/měsíc … kroužky ve družině pro žáky (nedružinové)

               100,- Kč/měsíc … využití služeb družiny pouze do oběda (polodenní docházka)

Úhrada se provádí pololetně nebo celoročně, vždy včas do daného (zveřejněného) termínu.

3. Z organizačních důvodů jsou stanoveny odchody dětí z ŠD takto:

               a) po obědě do 14:00

               b) od 15:00 – 17:00

               c) v případě odchodu dítěte mezi 14:00 až 15:00 žádáme o včasné oznámení

Na nepovinné předměty, kroužky, hodiny ZUŠ a dojíždění budou děti uvolňovány podle potřeby, na základě písemných podkladů od rodičů či zákonných zástupců.

4. Žádáme rodiče, aby při vyzvedávání dětí ze ŠD nevstupovali z bezpečnostních a hygienických důvodů do budovy. Vstup je v případě nutnosti možný po domluvě s vychovatelkou.

5. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky, odchody žáka ze ŠD jinak, či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině vždy písemně. Na telefonické požádání nebude žák ze ŠD uvolněn. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

 A)    Informace o žácích se telefonicky nepodávají. Pro tento účel si rodiče domluví konzultaci s   vychovatelkou.

B)     Rodiče jsou povinni vyzvedávat si své děti ze ŠD včas.

C)     ŠD se uzavírá v 17:00 hod. Ředitel ZŠ může rozhodnout po předchozím upozornění písemně oznámeném zástupci dítěte o ukončení docházky dítěte do ŠD, jestliže zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz ŠD pozdním vyzvedáváním dítěte.

D)     Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17:00 hod. nebo telefonicky na čísle: 776 397 708 neoznámí své zdržení z vážných důvodů a vychovatelka nezastihne rodiče na telefonním čísle dle zápisního lístku, bude kontaktován odbor sociální péče nebo Policie ČR, které  žáka zaopatří.

E)     Řád ŠD je umístěn na webových stránkách školy ve složce dokumenty pod školním řádem: www.jazkvary.cz

 

Pokyny pro rodiče k úhradám poplatků za školní družinu            

Platby příspěvků za školní družinu budou prováděny převodem  na běžný účet školy

Číslo  účtu :  30015-800462369/0800 (Česká spořitelna)

Na bankovní  příkaz  je  třeba  uvádět  do poznámky: celé jméno žáka a třídu

Platba na žáka u celodenní  docházky na každé pololetí škol roku činí 1 000,- Kč (obě pololetí 2000,-)

Platba na žáka u polodenní  docházky na každé pololetí škol. roku  činí  500,- Kč (obě pololetí 1000,-)     

Žádáme rodiče o včasné platby. Nebude-li platba provedena do určeného termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

V případě jiného způsobu platby, nebo prominutí platby je třeba  požádat ředitele školy o výjimku.

 

Kontakty

tel.číslo do ŠD:     776 397 708

mailové adresy:    erbenova @jazkvary.cz

                                stenglova @jazkvary.cz

                                houdova@jazkvary.cz

                                liptakova@jazkvary.cz

                                svinticka@jazkvary.cz

                                ruzkova@jazkvary.cz

                    

Novinky

Kontakt

  • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
  • (+420) 725 043 842 ... sekretariát

    e-mail: info@jazkvary.cz

Fotogalerie