Navigace

Prevence

Programy prevence pro šk. rok 2018/2019

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Táborková (taborkova@jazkvary.cz)

Výchovní poradce: Mgr. Radka Teušlová (teuslova@jazkvary.cz)

 

Programy specifické prevence ve školním roce 2018/2019:

 

Typ programu: Besedy s Městskou policií Karlovy Vary

Realizátor: Městská policie Karlovy Vary

Cílová skupina: žáci 1. stupně: 2.-3. ročník + žáci 2. stupně, 6.-9. ročník

Finanční náklady: zdarma

 

Besedy s Městskou policií Karlovy Vary – 1. stupeň 2018-2019

Cyklus Notes strážníka Pavla

V průběhu deseti vyučovacích hodin získají žáci základní znalosti o městské policii a policii ČR, dopravní výchově, závislostech, mezilidských vztazích, internetové a mobilní komunikaci. První 3 lekce proběhnou ve 2. ročníku a další 3 lekce ve 3.ročníku.

Náplň hodin ve 2. ročníku:

1. lekce: městská policie a Policie ČR - představení, úkoly, oprávnění; 1 vyučovací hodina

2.A: út 18.10.2018; 3. vyuč. hod.

2.B: út 18.10.2018; 4. vyuč. hod.

2. lekce: dopravní výchova – účastníci silničního provozu, pravidla pro chodce, dopravní značky; 2 vyučovací hodiny + interaktivní tabule

2.A: 25.1.2019; 1.-2. vyuč. hod.

2.B: 25.1.2019; 3.-4. vyuč. hod.

3. lekce: pravidla pro cyklisty, povinná výbava jízdního kola, provoz na křižovatkách; 2 vyučovací hodiny + interaktivní tabule

2.A: 29.3.2019; 1.-2. vyuč. hod

2.B: 29.3.2019; 3.-4. vyuč. hod.

Náplň hodin ve 3. ročníku:

4. lekce: Občanské soužití; 2 vyučovací hodiny

3.A: čt 18.10.2018; 1.-2. vyuč. hod.

3.B: st 17.10.2018; 3.-4. vyuč. hod.

3.C: st 17.10.2018; 1.-2. vyuč. hod.

5. lekce: Zdravý život bez drog; 2 vyučovací hodina

3.A: čt 14.2.2019; 4.-6. vyuč. hod.

3.B: po 11.2.2019; 3.-4. vyuč. hod.

3.C: st 11.2.2019; 1.-2. vyuč. hod.

6. lekce: opakování + testík; 2 vyučovací hodina

3.A: st 10.4.2019; 1.-2. vyuč. hod.

3.B: pá 12.4.2019; 1.-2. vyuč. hod.

3.C: pá 12.4.2019; 3.-4. vyuč. hod.

 

Besedy s Městskou policií Karlovy Vary – 2. stupeň 2018-2019

Cyklus ,,Právo pro každého“ : besedy pro 6., 7., 8. ročník + 9. ročník

Témata pro 6. roč.:

Normativní systém společnosti – Vjezd do parku 1 vyuč. hodina

6.A: st 10.10.2018; 6. vyuč. hod.

6.B: čt 11.10.2018; 5. vyuč. hod.

téma: normativní systém společnosti, právní předpisy

cíl: umět rozlišit společenské normy, vysvětlit jejich smysl a poznat složitost vytváření právních norem

Případ ztroskotaných námořníků 1 vyuč. hodina

6.A: st 13.2.2019; 6. vyuč. hod.

6.B: čt 14.2.2018; 6. vyuč. hod.

téma: podmínky trestní odpovědnosti

cíl: poznat podmínky trestní odpovědnosti; diskutovat o vztahu morálky, práva a účelu trestu

Témata pro 7. roč.:

Neviditelní bajkeři 1 vyuč. hodiny

7.A: po 8.10.2018; 6. vyuč. hod.

7.B: pá 12.10.2018; 6. vyuč. Hod.

Téma: riziko jízdy na kole za snížené viditelnosti

Cíl: dodržování pravidel bezpečnosti v silničním provozu

Šikana a kyberšikana 1 vyuč. hodina + DVD

7.A: po 11.2.2019; 6. vyuč. hod.

7.B: pá 15.2.2019; 6. vyuč. hod.

téma: šikana a kyberšikana – nebezpečné jednání, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného

cíl: pochopit v čem spočívá nebezpečnost tohoto jednání seznámit se s metodami řešení šikanování, jak se účinně bránit a kam se obracet s žádostí o pomoc; upozornit na rizika spojená s užíváním internetu, zejména pak sociálních sítí; způsoby ochrany

Témata pro 8. roč.:

Diskriminace 1 vyuč. hodina

8.A: út 16.10.2018; 6. vyuč. hod.

téma: druhy diskriminace, rasismus, antisemitismus, xenofobie, multikulturní přístup, nacionalismus,integrace

cíl: umět rozpoznat, které jednání je diskriminační a které nikoliv, poznat, co může být důvodem k diskriminaci, umět rozpoznat druhy diskriminace, seznámit se s příslušnými právními předpisy

Umíte svědčit? 1 vyuč. hodina

8.A: út 12.2.2018; 6. vyuč. hod.

téma: důležitost svědecké výpovědi, sehrávání rolí vyslýchaných (svědků) a vyslýchajících (policistů)

cíl: uvědomit si, které informace jsou důležité pro svědeckou výpověď a zodpovědnost oznamovatele

Besedy na zakázku pro 9. ročník:

„Špatná kovbojka“

9.A: 13.11.2018; 3. vyuč. hod. (místo Pč)

9.B: 14.11.2018; 4. vyuč. hod. (místo Pč)

téma: ozbrojený útočník ve škole

cíl: seznámit se s případy násilných útoků v prostředích škol a poznat možnosti řešení riziokové situace v souvislosti s ohrožením ozbrojeným útočníkem

 

Typ programu: Besedy o společenských rolích a postojích

Realizátor: Světlo Kadaň, a.s.

Cílová skupina: žáci 7. -9. ročníku

Finanční náklady: zdarma (hrazeno z dotace)

Beseda „Součástí společnosti“ v délce trvání 3 hodin, za přítomnosti 2 lektorů agentury Světlo Kadaň a třídních učitelů směřuje tematicky k chápání sebe samého jako součásti společenského systému, hlavní zřetel je však brán na sounáležitost jedince se svým třídním kolektivem. Odehrává se formou psychosociálních her a aktivit a následné diskuse.

Cíl: Podpora kladných společenských

Termín: září + říjen 2018

 

Typ programu: Besedy o změnách v dospívání

Realizátor: Agentura MP Education

Cílová skupina: žáci 6. a 7. ročníku

Finanční náklady: dívky – zdarma; chlapci – 25 Kč

Beseda „Holky z Venuše, kluci z Marsu“ aneb Co bychom měli vědět o vztazích, o sobě, o životě

Téma: fyzické, psychické, sociální aspekty dospívání; reprodukční zdraví, preventivní prohlídky (gynekolog, urolog)

Cíl: podpora zdravých postojů a návyků, (otázka vztahů a vhodného sexuálního chování)

prevence pohlavně přenosných chorob (vhodné formy antikoncepce)

Beseda „Na startu mužnosti“

Téma: anatomie, mužské pohlavní orgány, hormony; puberta - vztahy

Cíl: poznání průvodních projevů dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální; podpora zdravých postojů a návyků (vhodná životospráva, správné hygienické návyky)  

 

Typ programu: Besedy o závislostech a rizikovém chování

Realizátor: Agentura ACET Cílová skupina: žáci 7.-8. ročníku Finanční náklady: zdarma

Moderní je nekouřit (7. ročník) Téma: škodlivost kouření, vytváření závislosti, manipulace reklamou

Cíl: prevence proti kouření

Bolest – nemoc jménem šikana (8.ročník) Téma: agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí Cíl: prevence proti šikaně (rozpoznání, způsoby řešení)

 

Typ programu: Besedy o užívání alkoholu

Realizátor: Sanamin

Cílová skupina: žáci 7. ročníku (dotace 1 hodina)

Finanční náklady: zdarma (hrazeno partnerskými organizacemi Sanaminu)

Název: Než užiješ alkohol, použij svůj mozek

Téma: seznámení s pojmem alkohol, alkoholismus; rozhodovací hra „Jak byste reagovali?“; diskuse

Termín: 24.10.2018 2018

 

Typ programu: Adaptační pobyt 6. ročníku

Realizátor: škola

Cílová skupina: žáci 6. ročníku

Finanční náklady: 1200 Kč (hrazeno plně rodiči žáků)

Charakteristika programu:

Adaptační pobyt zahrnuje 3denní výjezd s programem přímé práce s kolektivem za účasti školní metodičky prevence a výchovné poradkyně a třídní učitelky.  

Novinky

Kontakt

  • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
  • (+420) 725 043 842 ... sekretariát

    e-mail: info@jazkvary.cz

Fotogalerie